127.Yıl

126.Yıl

Limited Şirket

Limited şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulurlar (özel kanunlardaki hükümler aksini emretmedikçe).
“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
Denetçi tescili için;
Denetçinin bağımsızlık beyanı (asıl)
Denetim sözleşmesinin imzalandığına dair beyan (asıl)
Görev kabul beyanı (asıl)
Bağımsız denetim firmasının İmza sirküleri (fotokopisi)
Mersisden başvuru talep numarası
İnternet Sitesi tescili için
Sicil müdürlüğüne Dilekçe
İnternet sitesinin yazılı olduğu karar (noter onaylı asıl)
Mersisden başvuru talep numarası

Tek pay sahipli limited şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

Şirkete konulacak unvan ile ilgili uyarılar;

- limited şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorundadırlar. Şirketlerin ticaret unvanlarında; “limited Şirket” kelimelerinin bulunması şarttır.
Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.
- Unvan belirlenirken noktalama işareti kullanılmamalıdır.
- Unvanlar Türkçe olmalıdır.
- Şirket unvanı Tüm Türkiye çapında, kayıtlı başka bir şirketin unvanı ile aynı olamaz. Unvanların farklılaştırılabilmesi için unvanın çekirdek bölümünden sonra gelen sektör bazındaki ilk kelimenin        farklı belirlenmesi gerekmektedir.Örneğin;

-DENİZ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nin çekirdek ismi DENİZ 1. sektörü İNŞAAT dır. Bu unvanın kullanılabilmesi için Türkiye de faaliyet gösteren DENİZ çekirdek isimli firmaların hiçbirinin 1. sektör adı İNŞAAT veya YAPI olmaması gerekmektedir.Kullanmayı düşündüğünüz unvanı Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) bölümünden veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama (http://bim.sanayi.gov.tr/temp/bilgilendirme.aspx ) bölümünden yapabilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir.

-Limited şirketlerde sermaye paylara bölünmüş olmalı paylar 25 tl ve katları olmak zorundadır.

- Ortaklardan en az biri müdür olarak

-Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirkette ortak olmalarıhalinde mahkemeden kayyum ataması kararı gerekir.

-Şirkette birden fazla müdür var ise aralarından biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.

-Şirkete tüzel kişi müdür olarak seçilmişse tüzel kişi kendisini temsil etmek üzere bir gerçek kişi seçer

-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ve bunların kurdukları birlikler var ise bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararını onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgelerinin onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.

-Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atana gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter onaylı gümrük müşavirliği izin belgesi onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.

KURULUŞ TESCİLİ VE ODAMIZA KAYIT ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi.  , tek ortaklı şirket dilekçesi 

-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı

-1 adet asıl
2-ODA KAYIT BEYANNAMESİ 
-1 adet asıl
-Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
3. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçesi 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
4. Ana sözleşme
-ticaret sicili müdürlüğümüzden onaylanmış olmalı (en geç 30 gün içinde başvuru yapılmalı)
-Sözleşmenin amaç konu maddesinin ilk maddesine unvandaki sıraya bakılmaksızın esas faaliyet konusu yazılmalı
-Anasözleşmenin sicil müdürlüğümüzde imzalanmasından önce MERSİS ön kontrolden geçirilmeli ve kontrol edilen talep numarası tescil esnasında ibraz edilmeli.
5. Kuruluşu resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı. (1 adet asıl)
6. ortaklar dışından atanan Şirket yetkililerin yeni kurulacak şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri ( 7099 sayılı kanun gereğince imza beyannameleri ticaret sicili müdürlüğü huzurunda yapılacağından ötürü noterlerden çıkartılan imza beyannamesi ve tescil talepnameleri kabul edilmemektedir.) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-ticaret sicili müdürlüğünden onaylı
-1 adet asıl 2 adet fotokopi
 7.Sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun ilgili hesaplarına yatırıldığına dair dekont (ODAMIZ VEZNESİNDEN ÖDENMEKTEDİR.)( 1 adet asıl )
8. Pay sahipleri dışında seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan   
-1 adet asıl
-Kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
-Yerleşim yerleri belgede yer almalı
9.Hükmi şahsın şirkete ortak olması halinde
-Hükmi şahsın müdürlüğümüzde tescilli olması halinde dosyasından sicil tasdiknamesinin talep edildiği dilekçe
-Hükmi şahsın müdürlüğümüz faaliyet alanları dışında tescilli olması halinde ilgili sicil memurluğundan onaylı son yetkilileri gösterir sicil tasdiknamesi aslı veya imza sirkülerinin onaylı bir sureti 1 adet asıl
-Hükmi şahsın kurulacak şirkete ortak olması ve hisselerini kimin temsil edeceği ile ilgili karar 1 adet asıl noter tasdikli
10.Şirket müdürlüğüne tüzel kişinin seçilmesi halinde tüzel kişi tarafından kendisini şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı
-Karar sureti noter tasdikli olmalı
-1 adet asıl
-Kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı
11.Yabancı uyruklu gerçek kişi ortaklar için vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde noter onaylı pasaport
-Tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
12.Yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak ise hükmi şahsın 
-Kayıtlı oldukları ülkelerde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı ve ekleri (apostil tasdikli) , noter onaylı Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
-Ortak oldukları şirkette hisselerini temsil edecek gerçek kişiyi belirtir karar (apostil tasdikli) , noter onaylı Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
-Şirket hisselerini temsil eden gerçek kişinin vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde noter onaylı pasaport tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
13.Taahhütname 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
14.Şirkete ayni sermaye koyulmuş ise
-Ayni sermayenin değerinin tespitine dair rapor (mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış olmalıdır) (1adet asıl))
-Mahkemenin ayni sermaye değerlenmesi yapacak bilirkişi atama kararı (1 adet asıl )
-Ayni sermaye olarak konan  taşınmazın , fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (1 adet asıl)
-Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı) (1 adet asıl) gayrimenkul ise tapu dairesinden araç ise trafik müdürlüğünden alınacak mülkiyeti muhafaza kaydı olmadığına dair yazı
-Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 adet asıl)

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe. 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak Ticaret sicili yönetmeliğinin 111. maddesine istinaden düzenlenecek belge
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
-Belge düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay geçerlidir
4-  ODA KAYIT BEYANNAMESİ
-1 adet asıl
-Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
5. Taahhütname 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
6. Merkez nakli ile ilgili alınan ortaklar kurulu kararı-1 adet noter onaylı asıl 1 adet fotokopi

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe. 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı veya kararın fotokopisi
1 adet Asıl

 UYARILAR
*Adres değişikliklerinde adres ilçe değişmeksizin değişiyorsa, İzmit ilçesinden Kartepe veya Başiskele ilçesine , Kartepe ilçesinden İzmit veya Başiskele ilçesine veya Başiskele adresinden İzmit yada Kartepe ilçelerine taşınmalarda aşağıda yazılı evraklar hazırlanması gerekmektedir. Farklı tipdeki  ilçeler arası değişikliklerde  Ticaret Sicili numarası değişikliği zorunlu olduğundan değişiklik anasözleşmenin değiştirilmesi yoluyla yapılması gerekmektedir bu halde (bkz anasözleşme değişikliği için gerekli  evraklar). Adresin Müdürlüğümüz faaliyet alanları dışına taşınması halinde ise  (bkz merkezin müdürlüğümüz faaliyet alanları dışına nakli)
*Faaliyet yeri aynı kalmak şartı ile  Belediyelerce yapılan düzenleme ile sokak ismi, kapı numarası vb değişmesi halinde aşağıda yazılı dilekçelere ek olarak değişikliğin belediye tarafından yapıldığını net olarak belirtir, hem eski hem de değiştirilmiş yeni halini içeren belediye tarafından düzenlenmiş yazı aslı tescil esnasında müdürlüğümüze verilmelidir
*Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI   (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe.
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Ortaklar kurulu kararı 
-Noter onaylı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi

UYARILAR
 • ÖNEMLİ NOT: DAHA ÖNCE VERASETEN İNTİKAL NETİCESİNDE OLUŞMUŞ BUÇUKLU PAY VAR İSE  , PAYLARIN TAM SAYI OLACAK ŞEKİLDE FERAGAT YA DA DEVİR YOLUYLA GEÇİŞİNİN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. BUÇUKLU PAYLARIN TESCİL VE İLANI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. 
 • Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
 • Limited şirketlerde paylar 25 tl ve katları olmak zorundadır.
 • Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır
 • Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirkette ortak olmaları halinde mahkemeden kayyum ataması kararı gerekir.
 • Şirkette birden fazla müdür var ise aralarından biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.
 • Şirkete tüzel kişi müdür olarak seçilmişse tüzel kişi kendisini temsil etmek üzere bir gerçek kişi seçer
 • Ortaklar arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ve bunların kurdukları birlikler var ise bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararını onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.
 • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgelerinin onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atana gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter onaylı gümrük müşavirliği izin belgesi onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.
 • Tek pay sahipliği için ayrı bir işleme gerek olmaksızın “Hisse devri” başlığı altında belirtilen belgeler ile tescil ve ilan müracaatında bulunulabilir.
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI   ( linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe  . tek ortaklı şirket dilekçesi 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Hisse devri ile ilgili ortaklar kurulu kararı Tek ortaklığa dönüşüm varsa örnek ortaklar kurulu kararı 
-Noter onaylı
-1 adedi imzalı asıl olmak şartı ile 1 adet asıl 1 adet fotokopi
4. Hisse devri sözleşmeleri
-Noter onaylı(ıslak imzalı asıl sureti)
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
5. Şirketin temsil ve ilzamı ile birlikte yetkililerde değişiklik oluyorsa (iptal yada yetkilendirme) buna ilişkin ortaklar kurulu kararı (bahsi geçen hususlar hisse devir kararında da görüşülebilir)
-Noter onaylı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
6. Daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
8. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortaklar için vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve noter onaylı tercümesi.
-Tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
9. Yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak ise hükmi şahsın 
-Kayıtlı oldukları ülkelerde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı ve ekleri (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
-Ortak oldukları şirkette hisselerini temsil edecek gerçek kişiyi belirtir karar (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
-Şirket hisselerini temsil eden gerçek kişinin vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)

 • ÖNEMLİ NOT: VERASETEN İNTİKAL NETİCESİNDE BUÇUKLU PAY OLUŞMASI HALİNDE , PAYLARIN TAM SAYI OLACAK ŞEKİLDE FERAGAT YA DA DEVİR YOLUYLA GEÇİŞİNİN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. BUÇUKLU PAYLARIN TESCİL VE İLANI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR. 
 • Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
 • Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır
 • Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirkette ortak olmaları halinde mahkemeden kayyum ataması kararı gerekir.
 • Şirkette birden fazla müdür var ise aralarından biri müdürler kurulu başkanı olarak  atanmalıdır.

TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI   (linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe. 
Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
1 adet asıl

2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
1 adet asıl

3. Hisse devri ile ilgili ortaklar kurulu kararı 
-Noter onaylı
- 1
 adet asıl 1 adet fotokopi
Kararda tüm murislerin T.C. kimlik numaralarının yazılması zorunludur

4. Mahkeme kararı veya mirasçılık belgesi
1 adet asıl 1 adet fotokopi

5. Veraseten kendisine hisse kalan şahıs eğer kendi hakkından feragat ederse noter tasdikli Feragatı (feragat ancak murisler arasında düzenlenebilir)
1 adet asıl 1 adet fotokopi

6. Şirketin temsil ve ilzamı ile birlikte yetkililerde değişiklik oluyorsa (iptal yada yetkilendirme) buna ilişkin ortaklar kurulu kararı (bahsi geçen hususlar hisse devir kararında da görüşülebilir)
Noter onaylı
- 1
 adet asıl 1 adet fotokopi

7.Daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
1 adet asıl 1 adet fotokopi

8. Varsa ortaklar dışında seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan 
-1 adet asıl

9. Veraset sonrası pay dağılımını gösterir liste 
-1 adet asıl

Şirkete konulacak unvan ile ilgili uyarılar; 
 • limited şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorundadırlar. Şirketlerin ticaret unvanlarında; “limited Şirket” kelimelerinin bulunması şarttır.
 • Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.
 • Unvan belirlenirken noktalama işareti kullanılmamalıdır.
 • Unvanlar Türkçe olmalıdır.
 • Şirket unvanı Tüm Türkiye çapında, kayıtlı başka bir şirketin unvanı ile aynı olamaz. Unvanların farklılaştırılabilmesi için unvanın çekirdek bölümünden sonra gelen sektör bazındaki iki kelimenin farklı belirlenmesi gerekmektedir.
 Örneğin;
DENİZ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nin çekirdek ismi DENİZ  1. sektörü İNŞAAT dır. Bu unvanın kullanılabilmesi için Türkiye de faaliyet gösteren DENİZ çekirdek isimli firmaların hiçbirinin 1. sektör adı İNŞAAT veya YAPI olmaması
Kullanmayı düşündüğünüz unvanı Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) bölümünden veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama  (http://bim.sanayi.gov.tr/temp/bilgilendirme.aspx ) bölümünden
*Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe. 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl

Anasözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.
Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe.
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Ortaklar kurulu sermaye artırım kararı 
-1 adet asıl 1adet fotokopi
4. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
-1 adet asıl
-Şirket özvarlığının korunduğu ve korunma oranı raporda yer almalıdır.
-Artırım iç kaynaklardan karşılanıyorsa iç kaynak tutarı da raporda yer almalıdır.
DİKKAT :
-Nakdi sermaye artırımlarında SMMM , YMM veya mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
-Ferdi işletmenin devri ile sermayeye ilavesi ile sermaye artırımı halinde mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
-Ayni sermayeni ilavesi ile sermaye artırımı için gerekli evrakların listesi mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
-Sermaye artırımını iç kaynaklardan karşılanması durumunda örneğin:
-Gayrimenkul satış karının sermayeye ilavesi yolu ile , Değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile sermaye Dağıtılmayan karların sermayeye ilavesi ile , enfloasyon üzeltmesi farkının sermayeye ilavesi ile sermaye artırımı halinde SMMM , YMM veya mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
5. Önceki sermayenin ödendiğine dair raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin faaliyet belgesi
-1 adet asıl
-Son 1 ay içinde düzenlenmiş olmalı
6. Şirkete ayni sermaye koyulmuş ise
-Ayni sermayenin değerinin tespitine dair rapor 1adet asıl
-Mahkemenin ayni sermaye değerlenmesi yapacak bilirkişi atama kararı  1 adet asıl
-Ayni sermaye olarak konan  taşınmazın , fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge 1 adet asıl
-Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı) (1 adet asıl) gayrimenkul ise tapu dairesinden araç ise trafik müdürlüğünden alınacak mülkiyeti muhafaza kaydı olmadığına dair yazı
-Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 adet asıl)
7. Arttırılan kısmın onbinde dördünün rekabet kurumunun ilgili hesaplarına yatırıldığına dair dekont (odamız veznesinden yatırılmaktadır.)
-1 adet asıl
Sermaye arttırımı karar ve tadil örnekleri

 • Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
 • Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır
 • Şirkette birden fazla müdür var ise aralarından biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.
 • Şirkete tüzel kişi müdür olarak seçilmişse tüzel kişi kendisini temsil etmek üzere bir gerçek kişi seçer
 • Müdür süre kararlarında şirket müdürlerinin görev sürelerinde boşluk olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin ; “01/01/2012 tarihinde görev süresi biten… nın 01/01/2012 tarihinden itibaren görev süresinin .. yıl uzatılmasına “ gibi
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe.
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Müdür ataması ile ilgili ortaklar kurulu kararı
4. Pay sahipleri dışında seçilen müdürlerin üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan
-1 adet asıl
-Kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
-Yerleşim yerleri belgede yer almalı
5.Atanan yetkililerin şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri((sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
6. Şirket müdürlüğüne tüzel kişinin seçilmesi halinde tüzel kişi tarafından kendisini şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı
-Karar sureti noter tasdikli olmalı
-1 adet asıl
-Kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı.

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI ( linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Müdür imza yetkisi iptali ile ilgili ortaklar kurulu kararı 
-Noter onaylı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl
 • Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
 • 1 adet asıl
 • Noter onaylı
 • 1 adet asıl 1 adet fotokopi
 • 1 adet asıl
 • Kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
 • Yerleşim yerleri belgede yer almalı
5.Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri ((sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
 • 1 adet asıl 1 adet fotokopi

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Tasfiyeden dönülmesi kararının görüşüldüğü ortaklar  kurulu kararı   ( Tescil edilmiş temsil ve ilzama yetkili kişilerde yapılacak gerekli değişikliklerde karara yazılmalıdır.)
-Noter onaylı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
4. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memuru tarafından hazırlanan rapor (1 adet asıl). şirketin özvarlık tespitine dair SMMM , YMM raporu ve SMMM veya YMM faaliyet belgesi

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe -Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Fesih kararının görüşüldüğü ortaklar kurulu kararı  
-Noter onaylı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
4. yetkililerce imzalanmış son bilanço
-1 adet asıl
5. Tasfiye Sonu Beyanı  
-1 adet asıl
-Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır
-Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
-Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 3 ay   geçmedikçe toplanamaz.
-Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise “saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. ” ifadesine yer verilmesi yeterlidir.