127.Yıl

126.Yıl

Kooperatifler

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.
“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
KURULUŞ TESCİLİ VE ODAMIZA KAYIT ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçe-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçe -Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme (kooperatif kurucuları mersiste hazırlanan anasözleşmeyi ticaret sicili müdürlüğümüzde imzaladıktan sonra ilgili bakanlıktan onay alınmaktadır.)
-ticaret sicili müdürlüğünden tasdikli
-1 tanesi asıl imzalı olmak üzere 5 adet asıl
4. Ana sözleşme özeti

Anasözleşmede olması gereken
-Ana sözleşme onay tarihi,
-Kooperatifin unvanı ve merkezi,
-Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
-Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
-Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
-Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
-Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
-Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
-Kooperatifin temsiline ait hükümler,
-Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
-Kurucuların adı, soyadı T.C. Kimlik numaraları, iş ve konut adresleri.

5. Kooperatif yetkililerin yeni kurulacak kooperatif unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
6. Nakden taahhüt edilmiş olan pay bedellerinin ödenmiş olduğunu gösterir banka mektubu 
-Eğer anasözleşme ile aksi kararlaştırılmamış ise nakden taahhüt edilmiş payların %25 inin ödendiğine dair olmalı
-Eğer anasözleşme ile aksi kararlaştırılmış ise (oran %25 in altında olamaz) kararlaştırılan tutarın ödendiğine dair olmalı
-1 adet asıl
7. Anasözleşmede denetçi seçilmişse denetçinin görevi kabul beyanı
-1 adet asıl
8. Taahhütname
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
9. Oda kayıt beyannamesi 
-1 adet asıl
-Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
10. Bakanlık izin yazısı
-1 adet asıl

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Genel kurul toplantı tutanağı
-1 adet asıl 1 fotokopi
-hükümet komseri ve divan heyeti tarafından imzalı okunaklı
4. Hazır bulunanlar listesi 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
-bakanlık temsilcisi tarafından imzalı
5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
-1 adet asıl
6. Gündem
-1 adet asıl
7. Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmış ise  görev taksimi ve kooperatifin  temsil ve ilzamın ne şekilde olacağı ile ilgili yönetim kurulu görev dağılım  kararı-1 adet asıl 1 adet fotokopi
-kararda isimler kısaltılmadan yazılmalıdır
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış olmalı
8. Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmışsa ve daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin . kooperatif unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
9. Ana sözleşmede değişiklik var ise (bkz Anasözleşme değişikliği (sermaye artırımı, sermaye azatlımı hariç veya Sermaye artırımları)

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Genel kurula ait evraklar (bkn kooperatif genel kurul tescili için istenen evraklar)
4. Anasözleşme değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı
-Noter onaylı
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
5. Anasözleşme değişikliği ile ilgili tadil tasarısı 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
6. Tadile ait bakanlık izin yazısı
-1 adet asıl 1 fotokopi

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Görev taksimi ve kooperatifin  temsil ve ilzamın ne şekilde olacağı ile ilgili yönetim kurulu görev dağılım  kararı 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi
-Kararda isimler kısaltılmadan yazılmalıdır
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış olmalı
4.Daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin . kooperatif unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri(sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-1 adet asıl 2 adet fotokopi

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir.
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3. Tasfiye kararın alındığı genel kurula ait evraklar (bkz kooperatif genel kurul tescili için gerekli  evraklar)
4. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan kooperatif unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (sicil müdürlüğü ya da noterden) kişinin yeni kimliği var ise imza beyannamesine gerek bulunmamaktadır. 
-1 adet asıl 1 adet fotokopi

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçe 
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçe
-Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
-1 adet asıl
3.Fesih kararının görüşüldüğü genel kurula ait evraklar (bkz kooperatif genel kurul tescili için gerekli  evraklar)
4. Genel kurul tarafından onaylanmış son bilanço ve damga vergisi makbuzu
-1 adet asıl