127.Yıl

126.Yıl

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir:

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:

v  28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

v  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

v  6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

v  Yatırım Teşvik Belgesi,

v  Dahilde İşleme İzin Belgesi,

v  Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

v  Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında

v  Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

v  Resmi ve özel ihalelerde,

v  Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

v  Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

v  Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

v  İmalatçı belgesi alımında,

v  Vergi incelemelerinde,

v  Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme

v  Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. 

v  Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

v  Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Kapasite Raporu Başvurusu

v  Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Kocaeli Ticaret Odası'na üye olmak zorunludur.

v  Kapasite raporu başvurusu, "Kapasite Raporu Müracaat Formu" doldurularak, istenen belgelerle Araştırma ve Dış Ticaret Servisine elden teslim edilir.

v  Kapasite Raporu Müracaat Formu ve gerekli evrak listesine aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

      Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, "Kapasite Raporu" başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odasına yapmaları gerekmektedir.