127.Yıl

126.Yıl

İş Makinesi Tescil Belgesi

Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel  kişilere  ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak  ülke içinde mevcut İş Makinalarının  potansiyelinin bilinmesi  ve devamlı olarak izlenmesidir.
İş Makinası Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuat ile ilgili belgeler:
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 • 18.7.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği,
 • 8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4.11.1983 tarih ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa göre , 16.7.1990 tarih  ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  24.5.1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin  16.6.1999 tarih  ve 16 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan  TOBB İş Makinelerinin  Tescili  İle İlgili  Esaslar kitabı.
Odamız üyelerine ait iş makinelerinin tescil işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler ile birlikte Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.
 Bu belgeler;
2. El İş Makinaları İçin
 • Dilekçe,
 • Noter Satış Sözleşmesi,
 • Eski tescil belgesinin aslı
 • Oda Harcının yatırıldığına dair makbuz. (2024 yılı için 1286 TL)

Sıfır İş Makinaları İçin

 • Dilekçe,
 • Fatura aslı,
 • Teknik Belge (Makine Mühendisi onaylı),
 • Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noterden tasdikli sureti,
 • Oda Harcının yatırıldığına dair makbuz. (2024 yılı için 1286 TL)

** Sıfır iş makinalarının fatura tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Belirtilen süre içerisinde tescil edilmemesi durumunda 2918 Sayılı Trafik Kanununun 20/e maddesine istinaden cezai yaptırım uygulanmaktadır.