127.Yıl

126.Yıl

Fatura Onayı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca satınalımı gerçekleştirilmiş, Bayındırlık Bakanlığı, MSB, DSİ, Karayolları, İller Bankası gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir Poz. No. ile tanımlanarak fiyatları belirlenmiş olan ürün kalemleri dışında, ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan malzemeler ile ihtiyaç duyumsanan tüm ürünlere ilişkin doğrudan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşuna ya da ilgili ana yüklenici firma adına düzenlenmiş faturaların içerdiği ürün kalemlerinin, fatura düzenleniş tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.
“Faturaların rayice uygunluğunun onayı; faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.
Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.
Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması müınkündür. Ayrıca, sadece montaj işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.
 
Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.
 
Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca bu odalarca yapılamaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır. “
 

(Oda Muamelat Yönetmeliği-38. Madde)

 

Fatura Onay Başvuruları İçin Talep Edilen Belgeler
1. Başvuru dilekçesi. (Dilekçe Örneği)
2. Fatura onayı isteğinin, hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle, Resmi yazı. (Fatura onayı isteyen ilgili resmi yazı örneği)
3. Fatura aslı ve fotokopisi.
4. Fatura içeriği ürüne ilişkin detaylı bilgi. (Teknik çizim, katalog vs.)
5. Fiyat listesi. (Fatura içeriğinde yer alan malzemelere ilişkin, üretici/ithalatçı firma tarafından yayınlanan ülke geneline yönelik, piyasada geçerli olan fiyat listesi)
6. Fatura onayları ücrete tabidir.
Fatura Onay Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Fatura isteğinin, hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle, fatura tasdikini isteyen resmi kurumdan (işveren), KOCAELİ TİCARET ODASI na hitaben yazılmış kurum yazısı getirilmesi gerekmektedir.
• Odamızca yapılan fatura onay işlemleri, Odamız faaliyet alanındaki firmaların kestiği faturalar için yapılabilmektedir.
• Proforma faturalara ilişkin onay işlemi yapılmamaktadır.
• Birim fiyatı tespit amacıyla düzenlenen faturalar, üzerlerinde gerçek ihtiyaç miktarlarının faturayı kesen firmaca açıkça belirtilmesi halinde onaylanabilir, aksi takdirde onaylanamaz.
• Fatura içeriği ürün fiyatlarına, nakliye, işçilik ve montaj, dahil ise Oda Muamelat Yönetmeliğimizin 38. maddesi uyarınca bu tip faturalar onaylanamamaktadır.
• Fatura içeriği ürünlere ilişkin; marka, model, ürün kodu ve ana teknik özellikler mutlaka belirtilmelidir.
• Fatura içeriği ürünlerin birimleri mutlaka belirtilmelidir.
• Fatura ekinde; üretici/ithalatçı firmaca yayınlanan güncel orjinal fiyat listesi (ilgili kalemleri üzerinde işaretli), malzemeyi tanıtıcı broşür ve kataloglar mutlaka bulunmalıdır.
• Fatura üzerinde sonradan yapılan düzeltme ve açıklamalar için, “İşbu düzeltme ve açıklamalar tarafımızca yapılmıştır.” ibaresi, faturayı kesen firma tarafından, faturaya açıkca yazılmalı ve kaşelenip-imzalanmalıdır.
• İthal yoluyla temin edilen ürünler için fatura onay işlemleri; eş işgören-eşdeğer nitelikteki ürünler için yapılan pazar araştırmaları sonucu belirlenen fiyatlar veya ilgili firmaca sunulan ithal belgeleri (ithal giriş faturası ve gümrük beyannamesi) üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır.