127.Yıl

126.Yıl

EUR.1

Türkiye´ nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği´ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dâhil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği´ ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dâhil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen bir belgedir.

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dâhil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dâhil ürünler nelerdir:

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

 

İkili Anlaşmalar Gereği EUR.1 Düzenlenecek Ülkeler

 • Arnavutluk
 • Bosna-Hersek
 • Fas
 • Filistin
 • Gürcistan
 • Hırvatistan
 • İsrail
 • Karadağ
 • Makedonya
 • Mısır
 • Sirbistan
 • Suriye
 • Tunus

EUR.1 Verilen EFTA Ülkeleri

 • İsviçre
 • İzlanda
 • Liechtenstein
 • Norveç

EUR.1 Dolaşım Sertifikasının basım ve dağıtımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmakta olup bu belgeler Odamız veznesinden ücret karşılığı temin edilmektedir.

Odamızca İhracata konu olan malların Türkiye kaynaklı olduğuna dair kanaat oluşursa belgenin onay işlemi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, Odamızca gerekli görülmesi durumunda ilgili ihracatçılardan ihracata konu malların Türkiye Menşeili olduğunu kanıtlayıcı ibrazı istenmektedir.

 

Düzenlenme Şekli

 • 1 Dolaşım Sertifikası başvuru formu, ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından doldurulur.
 • İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını, bu sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak ve aşağıdaki noktaları dikkate alarak doldururlar:
 • Sertifikalar Karar´ın düzenlendiği dillerden birinde(Türkçe, İngilizce, Fransızca) ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
 • Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.