126.Yıl

122.Yıl

Diğer Belgeler

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı  Yerli Malı Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğin uygulama esasları TOBB tarafından ileri bir tarihte belirlenecek ve üyelerimizin hizmetine alınacaktır. 

Ticaret siciline kayıtlı  tüzel kişilerin temsile ve ilzama yetkili kişilerinin ve yetki sınırlarının belirtildiği belgedir.Dilekçe ile talep edilir ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

Oda üyelerinin Ticaret Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Dilekçe ile talep edilir. Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

Ticaret siciline kayıtlı  tüzel kişilerin ortaklarını pay adetlerini gösterir belgedir. Dilekçe ile talep edilir ve Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

Odamız üyesi tüzel kişilerin farklı bir il sınırları dahilinde yada Odamız faaliyet sınırları dahilinde şube açması halinde şube tescilini yapacak olan Ticaret Sicili Memurluğunca talep edilen ve ilgili şirketin Ticaret Sicil Kayıtlarını gösterir belgedir. Dilekçe ile talep edilir.Ticaret Sicili Nizamnamesinin 55.  maddesine göre düzenlenir.Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

Dilekçe ile talep edilir . Tüzel kişiliğin merkezini Kocaeli Ticaret Odası faaliyet alanı dışına taşıması halinde naklin yapıldığı yer Ticaret Sicili Memurluğunca talep edilen ve Ticaret Sicili Nizamnamesinin 47. maddesine göre düzenlenen belgedir. İlgili şirketin Ticaret Sicili Kayıtlarını gösterir belgedir.  Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

Üyelerin Kocaeli Ticaret Odasında kayıtlı adreslerini gösterir belgedir sözlü talep üzerine verilir.   Ücrete tabidir.