126.Yıl

122.Yıl

COVID-19 SALGININDAN OLUMSUZ ETKİLENEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

COVID-19 SALGININDAN OLUMSUZ ETKİLENEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Sayın Üyemiz,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tesirini gösteren Yeni Tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak İŞKUR "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatmış ve başvurular alınmaya başlamıştır. 

Kısa çalışma Ödeneği Nedir?

Birçok etkenin yanı sıra, salgın hastalık (örneğin COVID-19 salgın) gibi zorlayıcı sebeplerle;

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya,

Faaliyetin tamamen yada kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde çalışan işçilere 3 ayı aşmamak üzere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. (Bu süre cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilmektedir.)

Başvuru Nedenleri

Kısa çalışma uygulaması bakımından genel ekonomik kriz,  bölgesel kriz, sektörel kriz, zorlayıcı sebepler nedeniyle başvuru yapılabilmektedir. Zorlayıcı sebepler, işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 

İşverenler döviz kurlarındaki spekülatif artış gerekçesiyle “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” nedenli kısa çalışma başvurusu yapabileceği gibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle de “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” nedenli kısa çalışma başvurusu yapabilecektir.

“Kısa Çalışma Ödeneği” ne nasıl başvurulur?

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren aşağıdaki belgelerle;

- Bir üst yazı (İşverenin faaliyetinin durdurulması veya azaltılmasının sebebini ayrıntılı anlatan bir üst yazı ıslak imzalı), 

- Kısa Çalışma Talep Formu 

- Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi (Bu listenin diğer belgelerle taranması haricinde, excel formatınında paylaşılması gerekmektedir)

- İmza Sirküleri

- Eğer yayınlanan genelgeler sebebiyle faaliyetlerine ara vermiş ise faaliyet belgesi veya işletme ruhsatı,

- Genelgeler sebebiyle kapanmamış ise gerekçesini ifade eden belgeler veya gerekçesini açıklayan bir yazı ile

Tüm belgeleri ıslak imzalı ve kaşeli bir şekilde tarayıp bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. 

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi çalışıyor olması ve son 3 yıl içinde en az 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.

Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 

Kısa Çalışma Kapsamında; 

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.  

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

2020 yılı için ödeme miktarları 1752,40 TL ile 4380,99 TL arasında değişmektedir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

İlimizdeki işverenlerin  kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr adresine başvuru belgelerinin imzalanmış halini tarayarak eksiksiz olarak mail atmaları halinde talepleri işleme alınacaktır. Kısa çalışma başvurularında sektör ayrımı bulunmamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ linkinden İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dünya çapında etkili olan corona virüsü salgını tehdidi ile ilgili yürütülen ulusal mücadelemiz devam etmektedir. Bu süreçte ticari faaliyetiniz ile ilgili banka, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yaşamış olduğunuz sıkıntıları http://koto.org.tr/uye-destek-formu-hd-5e7369965ea12 linki tıklayıp, web sayfamızda yer alan anketi doldurarak Odamıza iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası