127.Yıl

126.Yıl

Azami Fiyat Tarifeleri

Mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin tespiti; Odamız Üyelerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tespiti için yazılı başvuruları ile yapılan işlemlerdir.
Fiyat tarifelerinin tespiti isteğinde bulunan üyelerin talebi üzerine, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için varsa bir önceki dönem de tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeler hazırlanır.
Çalışma alanı içinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlanabilir.
Azami fiyat tarifeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar birliğince hazırlanmış  fiyat tarifesi  formu kullanılır.