• Ticaret Sicil Kayıt Suretleri

  Odamız üyelerinin Sicil Kayıtlarının tutulduğu Dosyalarından alınan suretlerinin aslına uygun olduğunun tasdiki. Dilekçe ile talep edilir. Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

 • Azami Fiyat Tarifeleri

  Mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin tespiti; Odamız Üyelerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tespiti için yazılı başvuruları ile yapılan işlemlerdir.
  Fiyat tarifelerinin tespiti isteğinde bulunan üyelerin talebi üzerine, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için varsa bir önceki dönem de tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeler hazırlanır.
  Çalışma alanı içinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlanabilir.
  Azami fiyat tarifeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar birliğince hazırlanmış  fiyat tarifesi  formu kullanılır.
 • Ticaret Sicil Gazete Suretleri

  Odamız üyesinin Tescil edilmiş bir hususa ilişkin yayınlanmış olan Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı sureti . Dilekçe ile talep edilir . Ücrete tabiidir.

 • Oda Sicil Kayıt Sureti

  Üyelerin Kocaeli Ticaret Odası üyelerinin oda üyesi olduğunu gösterir belgedir sözlü talep üzerine verilir. Ücrete tabidir.

 • Fatura Onayı

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca satınalımı gerçekleştirilmiş, Bayındırlık Bakanlığı, MSB, DSİ, Karayolları, İller Bankası gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir Poz. No. ile tanımlanarak fiyatları belirlenmiş olan ürün kalemleri dışında, ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan malzemeler ile ihtiyaç duyumsanan tüm ürünlere ilişkin doğrudan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşuna ya da ilgili ana yüklenici firma adına düzenlenmiş faturaların içerdiği ürün kalemlerinin, fatura düzenleniş tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.
  “Faturaların rayice uygunluğunun onayı; faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.
  Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.
  Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması müınkündür. Ayrıca, sadece montaj işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.
   
  Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.
   
  Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca bu odalarca yapılamaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır. “
   

  (Oda Muamelat Yönetmeliği-38. Madde)

   

  Fatura Onay Başvuruları İçin Talep Edilen Belgeler
  1. Başvuru dilekçesi. (Dilekçe Örneği)
  2. Fatura onayı isteğinin, hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle, Resmi yazı. (Fatura onayı isteyen ilgili resmi yazı örneği)
  3. Fatura aslı ve fotokopisi.
  4. Fatura içeriği ürüne ilişkin detaylı bilgi. (Teknik çizim, katalog vs.)
  5. Fiyat listesi. (Fatura içeriğinde yer alan malzemelere ilişkin, üretici/ithalatçı firma tarafından yayınlanan ülke geneline yönelik, piyasada geçerli olan fiyat listesi)
  6. Fatura onayları ücrete tabidir.
  Fatura Onay Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Fatura isteğinin, hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle, fatura tasdikini isteyen resmi kurumdan (işveren), KOCAELİ TİCARET ODASI na hitaben yazılmış kurum yazısı getirilmesi gerekmektedir.
  • Odamızca yapılan fatura onay işlemleri, Odamız faaliyet alanındaki firmaların kestiği faturalar için yapılabilmektedir.
  • Proforma faturalara ilişkin onay işlemi yapılmamaktadır.
  • Birim fiyatı tespit amacıyla düzenlenen faturalar, üzerlerinde gerçek ihtiyaç miktarlarının faturayı kesen firmaca açıkça belirtilmesi halinde onaylanabilir, aksi takdirde onaylanamaz.
  • Fatura içeriği ürün fiyatlarına, nakliye, işçilik ve montaj, dahil ise Oda Muamelat Yönetmeliğimizin 38. maddesi uyarınca bu tip faturalar onaylanamamaktadır.
  • Fatura içeriği ürünlere ilişkin; marka, model, ürün kodu ve ana teknik özellikler mutlaka belirtilmelidir.
  • Fatura içeriği ürünlerin birimleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Fatura ekinde; üretici/ithalatçı firmaca yayınlanan güncel orjinal fiyat listesi (ilgili kalemleri üzerinde işaretli), malzemeyi tanıtıcı broşür ve kataloglar mutlaka bulunmalıdır.
  • Fatura üzerinde sonradan yapılan düzeltme ve açıklamalar için, “İşbu düzeltme ve açıklamalar tarafımızca yapılmıştır.” ibaresi, faturayı kesen firma tarafından, faturaya açıkca yazılmalı ve kaşelenip-imzalanmalıdır.
  • İthal yoluyla temin edilen ürünler için fatura onay işlemleri; eş işgören-eşdeğer nitelikteki ürünler için yapılan pazar araştırmaları sonucu belirlenen fiyatlar veya ilgili firmaca sunulan ithal belgeleri (ithal giriş faturası ve gümrük beyannamesi) üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır.
 • Rayiç Fiyat Tespiti

  Oda Muamelat Yönetmeliği Madde-35
  Odalar ve bunların şubeleri, çalışma alanları içerisinde üretilen veya satılan mal ve hizmetlerin fiyat tespitini yapmaya yetkilidir. Ancak, imalata ilişkin fiyat tespitlerinde yetki münhasıran imalatın yapıldığı yerdeki sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odasına aittir.
  Rayiç fiyat tespiti, yazılı talep üzerine yapılır. Talepte bulunanlar, mal veya hizmetin fiyatını etkileyecek hususları açıkça yazılarında belirtir.

  Tespit edilen rayiç fiyatlar, benzer taleplerde yararlanılmak üzere sınıflandırılarak dosyalanır. Bu dosyadaki bilgiler elektronik ortama aktarılarak da kullanılabilir.

  RAYİÇ FİYAT TESPİT USULÜ
  Oda Muamelat Yönetmeliği Madde-36
  Rayiç fiyatlar, rayiç fiyat tespiti istenilen mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden mümkünse belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya birbirine en yakın değeri dikkate alınarak tespit edilir. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, kaç işletmeden fiyat alındığı ayrıca belirtilir. Borsaya tabi maddelerin rayiç fiyatı, istenilen tarihte borsada tescil edilen fiyatlar dikkate alınarak belirlenir.
  Rayiç fiyat tespitinin istenildiği tarihte fiyat tespiti istenen mal veya hizmetin piyasada bulunmaması veya görülmemesi halinde, bu durum yazılı olarak ilgililere bildirilir.
  RAYİÇ FİYAT TESPİTİ
  (ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUKLARI)
   Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Md.20 kapsamında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapımı gerçekleştirilecek alımlar ile ilgili olarak, yapmış oldukları araştırma ve oluşturdukları fiyat analizine göre uygun buldukları birim fiyat ve/veya bedellerin rayiçlere uygunluğu bakımından onaylanması yada uygun bulunan birim fiyat ve/veya bedellerin belirlenmesine yönelik çalışmalar  ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU başlığı altında değerlendirilmektedir.
  Ödemeye Esas Fiyat Uygunluk Başvuruları İçin Talep Edilen Belgeler
  1. İlgili Kurumun resmi talep yazısı.
  2. Ödemeye esas fiyat uygunluğu istenen malzemeye ilişkin detaylı bilgi (Teknik çizim, katalog vs.)
  3. Maliyet Analizi (Ödemeye esas fiyat uygunluğu istenen malzemeye ilişkin hazırlanan analiz) (Maliyet analizi örneği)
  4. Ödemeye esas fiyat uygunluğu ücrete tabidir.
 • Bağ-Kur Formları

  Bağkur tarafından talep edilen ve Odamız üyelerinin Odamıza kayıt tarihleri ile Odamızdan  ayrılış tarihlerinin belirtildiği matbuu formdur. Ücretsiz tasdik olunur.

 • Menkul Gayrimenkul Kira ve Satış D.Tespit

  Değer tespitleri, Kamu kurum ve kuruluşları veya Özel sektör firmalarının yazılı başvuruları ile alacakları, satacakları veya kiralayacakları menkul ya da gayrimenkullerin değerlerinin tespiti yapılmaktadır.
  Dilekçenin içeriğinde tespiti istenilen menkul, gayrimenkulun açık adresi, tapu bilgileri ve istenilen tespitin ne olduğu ( satış, kira ) ifade edilmelidir. Tespitin ücret karşılığı yapılacağı ve alınacak ücret muhasebe servisinden tespit edilerek başvuru sahibine bildirilir. Değer tespitleri ile ilgili Odamıza gelen yazıların tümü bilirkişi heyeti belirlenmek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına sokulur. Ücretinin ödeneceği taahhüt edilen evrak ile ilgili tespit işlemi yapılır.
 • Teamül Örf ve Adetlerin Tespiti

  Odalar kendi bölgelerindeki teamülleri tespit ederek örf ve adet olarak ilgililerin istifadelerine sunar. Talep halinde Ticaret Odası Başkanlığı´na konu ile ilgili dilekçe alınır.