*Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
*Ticari İşletme Rehni, nedir ? ; Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Siciline yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir
*Ticari İşletme rehni için şirketin tescil edilmiş olması şartmıdır ; Ticari işletme rehninin tescil edilebilmesi için üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin ticaret siciline kayıtlı olması zorunludur. (Ticari İşletme Rehni Kanunu.1)
*Ticari İşletme Rehni neleri kapsar; Ticari işletme rehninin kapsamı ticaret ünvanı ve işletme adı,menkul işletme tesisatı,sınai haklardan oluşmaktadır.Taraflar istedikleri takdirde ticaret ünvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. Diğer bir anlatımla ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. (Ticari İşletme Rehni Kanunu.3)
*İşletmenin ticaret ünvanının ve varsa işletme adının ticari işletme rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer  alması zorunludur, yer almadığı takdirde rehin sözleşmesinin hükümsüzlüğüne yol  açar. Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksikliklerin
*Sözleşmenin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde, yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur. (Ticari İşletme Rehni Kanunu.3-5)
*Sözleşmenin Müdürlüğümüz faaliyet alanı dahilindeki yerlerdeki noterlerce onaylanmış olması gerekir

 • Ticari İşletme Rehininin Tescili

  TİCARİ İŞLETME REHNİNİN TESCİLİ (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi 
   
  *Rehin veren tarafından hazırlanacak
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *2 adet asıl
  3. İşletme rehni sözleşmesi
   
  *1 adet asıl
  *Noter tasdikli
  *Noter tasdikinden itibaren 10 gün içinde müdürlüğümüze verilmeli (tasdik günü 10 güne dahildir.
  *Sözleşmenin Müdürlüğümüz faaliyet alanı dahilindeki yerlerdeki noterlerce onaylanmış olması gerekir
 • Ticari İşletme Nakli

  1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi 
   
  *Rehin veren tarafından hazırlanacak
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakati
   
  *1 adet asıl
 • Ticari İşletme Rehinlerinin Sicilden Terkini

  Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi 
   
  *Rehin alacaklısı  tarafından hazırlanacak
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl