Anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulurlar (özel kanunlardaki hükümler aksini emretmedikçe).
“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”
 • A.Ş. Kuruluş

  Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.
  Şirkete konulacak unvan ile ilgili uyarılar; 
   
   * Anonim şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorundadırlar. Şirketlerin ticaret unvanlarında; “Anonim Şirket” kelimelerinin bulunması şarttır.
  * Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.
  * Unvan belirlenirken noktalama işareti kullanılmamalıdır.
  * Unvanlar Türkçe olmalıdır.
  Şirket unvanı Tüm Türkiye çapında, kayıtlı başka bir şirketin unvanı ile aynı olamaz. Unvanların farklılaştırılabilmesi için unvanın çekirdek bölümünden sonra gelen sektör bazındaki iki kelimenin farklı belirlenmesi gerekmektedir.
  Örneğin; DENİZ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin çekirdek ismi DENİZ  1. sektörü İNŞAAT 2. sektörü GIDA dır. Bu unvanın kullanılabilmesi için Türkiye de faaliyet gösteren DENİZ çekirdek isimli firmaların hiçbirinin 1. sektör adı İNŞAAT veya GIDA veya 2. sektör adının İNŞAAT veya GIDA olmaması gerekmektedir. Bu halde şu unvanlar yukarıda kullanılmak istenen unvanla aynı sayılırlar.
   
  – DENİZ MAKİNE  İNŞAAT
  – DENİZ İNŞAAT MAKİNE 
  – DENİZ MAKİNE GIDA
  – DENİZ GIDA MAKİNE 
  Kullanmayı düşündüğünüz unvanı Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) bölümünden veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama  (http://bim.sanayi.gov.tr/temp/bilgilendirme.aspx ) bölümünden yapabilirsiniz
  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
   
   * Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  * Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirkette ortak olamaları halinde mahkemeden kayyum ataması kararı gerekir.
  * Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ve bunların kurdukları birlikler var ise bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararını onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.
  * Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgelerinin onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.
  * Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atana gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter onaylı gümrük müşavirliği izin belgesi onaylı bir sureti kuruluş evrakları ile birlikte verilmelidir.
  * Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli  suçlar hariç olmak üzere   zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi , tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı ve en az 100.000 ödenmiş sermayeleri bulunmalıdır.
  KURULUŞ TESCİLİ VE ODAMIZA KAYIT ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
  1- Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi. ,  tek ortaklı şirket dilekçesiOda Kayıt Beyannamesi
   
   * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl
  2- Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçesi
   * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl
   * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 4 adet asıl (herbir form 3 sayfadan oluşmaktadır)
   
   * Noter tasdikli (en geç 30 gün içinde başvuru yapılmalı)
  * 1 tanesi asıl imzalı olmak üzere 3 adet asıl 2 adet fotokopi
  * Ortakların uyrukları T.C. kimlik no ları  ve ikametgah yerleri , yabancı ortaklar için vergi numaraları yabancılara mahsus kimlik numaraları ve yerleşim yerleri yazılı olmalıdır
  * Sözleşmenin amaç konu maddesinin ilk maddesine unvandaki sıraya bakılmaksızın esas faaliyet konusu yazılmalı
  * Anasözleşmenin noter tasdikinden önce ön kontrolden geçirilmeli ve kontrol edilmiş taslak tescil esnasında ibraz edilmeli.5-Kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
   

   * 1 adet asıl

  6- Şirket yetkililerin yeni kurulacak şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri

   

   * Noter onaylı
  * 1 adet asıl 2 adet fotokopi
  7- Nakden taahhüt edilmiş olan pay bedellerinin ödenmiş olduğunu gösterir banka mektubu
   * Eğer anasözleşme ile aksi kararlaştırılmamış ise nakden taahhüt edilmiş payların %25 inin ödendiğine dair olmalı
  * Eğer anasözleşme ile aksi kararlaştırılmış ise (oran %25 in altında olamaz) kararlaştırılan tutarın ödendiğine dair olmalı
  * 1 adet asıl
  8- Sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun ilgili hesaplarına yatırıldığına dair dekontİmzalı ve kaşeli olmalı
   * 1 adet asıl 2 adet fotokopi
  * Kurulacak olan şirketin unvanının dekontta ismi yer almalı
  * Rekabet kurumu hesap no : T.HALK BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBE 80000011(IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
  9- Pay sahipleri dışında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan  ve ekinde imza beyannameleri (noter onaylı asıl)
   
   * 1 adet asıl
  * Kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
  * Yerleşim yerleri belgede yer almalı
  10- Hükmi şahsın şirkete ortak olması halinde
   
  a. Hükmi şahsın müdürlüğümüzde tescilli olması halinde dosyasından son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı suretinin talep edildiği dilekçe
  * 1 adet asıl
  b. Hükmi şahsın müdürlüğümüz faaliyet alanları dışında tescilli olması halinde ilgili sicil memurluğundan onaylı son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin sureti veya imza sirkülerinin onaylı bir sureti
   * 1 er adet asıl
  c. Hükmi şahsın kurulacak şirkete ortak olması ve hisselerini kimin temsil edeceği il ilgi karar
  *  1 adet asıl
  *  noter tasdikli
  11- Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişinin seçilmesi halinde tüzel kişi tarafından kendi hisselerini kurulacak şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı
   
  * Karar sureti noter tasdikli olmalı
  * 1 adet asıl
  * Kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı
  12- Yabancı uyruklu gerçek kişi ortaklar için vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi.
   
   * Tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı
  * 1 adet asıl 1 adet fotokopi
  13- Yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak ise hükmi şahsın 
   
   * Kayıtlı oldukları ülkelerde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı ve ekleri (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  * Otak oldukları şirkette hisselerini temsil edecek gerçek kişiyi belirtir karar (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  * Şirket hisselerini temsil eden gerçek kişinin vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  14- Anasözleşmede denetçi seçilmişse denetçinin görevi kabul beyanı
   

   * 1 adet asıl

   * 1 adet asıl 1 adet fotokopi
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
   
   * 1 adet asıl
  * Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  17- Şirkete ayni sermaye koyulmuş ise
   
   * Ayni sermayenin değerinin tespitine dair rapor (mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış olmalıdır) (1adet asıl)
  * Mahkemenin ayni sermaye değerlenmesi yapacak bilirkişi atama kararı (1 adet asıl )
  * Ayni sermaye olarak konan  taşınmazın , fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (1 adet asıl)
  * Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı) (1 adet asıl) gayrimenkul ise tapu dairesinden araç ise trafik müdürlüğünden alınacak mülkiyeti muhafaza kaydı olmadığına dair yazı
  * Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 adet asıl)
  18. Oda Üyesi Kimlik Kartı talep dilekçesi.
 • Merkezin Müdürlüğümüz Faaliyet alanları Dahiline Nakli

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir

   İSTENECEK EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

  1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe
   
   * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl
  2. Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe 
   
   * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl
  3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak Ticaret sicili YÖNETMELİĞİNİN  111. maddesine istinaden düzenlenecek belge
   
   * 1 adet asıl 1 adet fotokopi
  * Belge düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay geçerlidir
    * 1 adet asıl 1 adet fotokopi
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı

  5- Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir)Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha)

  6-  Hazır bulunanlar listesi  *1 adet asıl 1 adet fotokopi

  7- Gündem *1 adet asıl

  8- Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

   
   * 1 adet asıl
  * Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  10. Yapılan genel kurula ait evraklar (bkz genel kurul tescili için gerekli  evraklar)
  11. Merkez nakli ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı 
   
   * 1 adet asıl 1 adet fotokopi
  12. Yabancı ortak var ise Şirket kuruluş bildirim formu 
   
   * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 4 adet asıl (herbir form 3 sayfadan oluşmaktadır)
 • Müdürlüğümüz Faaliyet Alanları Dahilinde Adres Değişikliği

  UYARILAR
   
  *Adres değişikliklerinde adres ilçe değişmeksizin değişiyorsa, İzmit ilçesinden Kartepe veya Başiskele ilçesine , Kartepe ilçesinden İzmit veya Başiskele ilçesine veya Başiskele adresinden İzmit yada Kartepe ilçelerine taşınmalarda aşağıda yazılı evraklar hazırlanması gerekmektedir. Farklı tipdeki  ilçeler arası değişikliklerde  Ticaret Sicili numarası değişikliği zorunlu olduğundan değişiklik anasözleşmenin değiştirilmesi yoluyla ve dolayısıyla genel kurul onayı ile yapılması gerekmektedir bu halde (bkz anasözleşme değişikliği için gerekli  evraklar). Adresin Müdürlüğümüz faaliyet alanları dışına taşınması halinde ise  (bkz merkezin müdürlüğümüz faaliyet alanları dışına nakli)
  *Faaliyet yeri aynı kalmak şartı ile  Belediyelerce yapılan düzenleme ile sokak ismi, kapı numarası vb değişmesi halinde aşağıda yazılı dilekçelere ek olarak değişikliğin belediye tarafından yapıldığını net olarak belirtir, hem eski hem de değiştirilmiş yeni halini içeren belediye tarafından düzenlenmiş yazı aslı tescil esnasında müdürlüğümüze verilmelidir
  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Noter onaylı
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
 • Ünvan Değişikliği

   
  Şirkete konulacak ünvan ile ilgili uyarılar; 
  *Anonim şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorundadırlar. Şirketlerin ticaret unvanlarında; “Anonim Şirket” kelimelerinin bulunması şarttır.
  *Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.
  *Unvan belirlenirken noktalama işareti kullanılmamalıdır.
  *Unvanlar Türkçe olmalıdır.
  *Şirket unvanı Tüm Türkiye çapında, kayıtlı başka bir şirketin unvanı ile aynı olamaz. Unvanların farklılaştırılabilmesi için unvanın çekirdek bölümünden sonra gelen sektör bazındaki iki kelimenin farklı belirlenmesi gerekmektedir.
   *Örneğin;
   
  DENİZ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin çekirdek ismi DENİZ  1. sektörü İNŞAAT 2. sektörü GIDA dır. Bu unvanın kullanılabilmesi için Türkiye de faaliyet gösteren DENİZ çekirdek isimli firmaların hiçbirinin 1. sektör adı İNŞAAT veya GIDA veya 2. sektör adının İNŞAAT veya GIDA olmaması gerekmektedir. Bu halde şu unvanlar yukarıda kullanılmak istenen unvanla aynı sayılırlar.
   
  *DENİZ MAKİNE  İNŞAAT
  *DENİZ İNŞAAT MAKİNE 
  *DENİZ MAKİNE GIDA
  *DENİZ GIDA MAKİNE 
   
  Kullanmayı düşündüğünüz unvanı Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) bölümünden veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama  (http://bim.sanayi.gov.tr/temp/bilgilendirme.aspx ) bölümünden yapabilirsiniz
   
  Özel mevzuat gereği kurulmuş olan şirketlerin (Döviz büfesi ,Finansal kiralama şirketleri ,Factoring vb. )yapacağı anasözleşme değişikliklerinde bakanlık Hazine Müsteşarlığı ,Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı da genel kurul evraklarına ilave edilmelidir
  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl

  3. Yapılan genel kurula ait evraklar (bkz genel kurul tescili için gerekli  evraklar)

   

  4- Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen ÜNVAN  maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir)Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha)

  5-  Hazır bulunanlar listesi     *1 adet asıl 1 adet fotokopi

  6- Gündem    *1 adet asıl

 • Anasözleşme Değişikliği (Sermaye Artirimi, Sermaye Azaltımı Hariç)

   
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
   
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl
   
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl

  3. Yapılan genel kurula ait evraklar (bkz genel kurul tescili için gerekli  evraklar)

   
  * 1 adet asıl 1 adet fotokopi
   
  * 2 adet asıl 2 adet fotokopi
 • Sermaye Artırımları

  *Anasözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.
  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl
   
  * Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  * 1 adet asıl
  3. Yapılan genel kurula ait evraklar (bkz genel kurul tescili için gerekli  evraklar)
  * 1 adet asıl
  5. Bilirkişi raporu
   
  * 1 adet asıl
  * Şirket özvarlığının korunduğu ve korunma oranı raporda yer almalıdır.
  * Artırım iç kaynaklardan karşılanıyorsa iç kaynak tutarı da raporda yer almalıdır.
  * Taahhüt yolu ile artırım sözkonusu ise mevzuatın sermayeye ilavesine izin verdiği  fonların bulunmadığına dair ifadeler yer almalı
  DİKKAT :
  *Nakdi sermaye artırımlarında SMMM , YMM veya mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
  *Ferdi işletmenin devri ile sermayeye ilavesi ile sermaye artırımı halinde mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
  *Ayni sermayeni ilavesi ile sermaye artırımı için gerekli evrakların listesi mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
  *Sermaye artırımını iç kaynaklardan karşılanması durumunda örneğin:      Gayrimenkul satış karının sermayeye ilavesi yolu ile , Değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile sermaye Dağıtılmayan karların sermayeye ilavesi ile , enfloasyon üzeltmesi farkının sermayeye ilavesi ile sermaye artırımı halinde SMMM , YMM veya mahkemece atanmış bilirkişinin hazırladığı rapor ve mahkeme bilirkişi atama kararı aslı
  *Sermaye artırımını iç kaynaklardan ve aynı zamanda nakden taahhüt edilmek sureti ile artırımlarda nakden arttırılan kısmın tutarı ile oranı fonlardan (iç kaynaklardan) arttırılan kısım tutarı ile aynı olmalı
  6. Önceki sermayenin ödendiğine dair raporu hazırlayan YMM veya SMMM nin faaliyet belgesi
   
  *1 adet asıl
  *Son 1 ay içinde düzenlenmiş olmalı
  7. Şirkete ayni sermaye koyulmuş ise
   
  *Ayni sermayenin değerinin tespitine dair rapor (mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış olmalıdır) (1adet asıl))
  *Mahkemenin ayni sermaye değerlenmesi yapacak bilirkişi atama kararı (1 adet asıl )
  *Ayni sermaye olarak konan  taşınmazın , fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (1 adet asıl)
  *Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı) (1 adet asıl) gayrimenkul ise tapu dairesinden araç ise trafik müdürlüğünden alınacak mülkiyeti muhafaza kaydı olmadığına dair yazı
  *Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (1 adet asıl)
  8. Nakden taahhüt edilmiş olan pay bedellerinin ödenmiş olduğunu gösterir şirket banka mektubu
   
  *Eğer aksi kararlaştırılmamış ise nakden taahhüt edilmiş payların %25 inin ödendiğine dair olmalı
  *Eğer aksi kararlaştırılmış ise (oran %25 in altında olamaz) kararlaştırılan tutarın ödendiğine dair olmalı
  *1 adet asıl
  9. Arttırılan kısmın onbinde dördünün rekabet kurumunun ilgili hesaplarına yatırıldığına dair dekont
   
  *İmzalı ve kaşeli olmalı
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Kurulacak olan şirketin unvanının dekontta ismi yer almalı
  *Rekabet kurumu hesap no : T.HALK BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBE 80000011(IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
  Sermaye arttırımı karar  örnekleri
 • Genel Kurul

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  3. Genel kurul toplantı tutanağı
   
  *Noter onaylı
  *1 adet asıl 2 adet fotokopi
  4. Hazır bulunanlar listesi 
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Bakanlık temsilcisi tarafından imzalı
  5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
   
  *1 adet asıl
  6. Gündem
   
  *1 adet asıl
  7. Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmış ise  görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamın ne şekilde olacağı ile ilgili yönetim kurulu görev dağılım  kararı 
   
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
  *Kararda isimler kısaltılmadan yazılmalıdır
  8. Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmışsa ve daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *Noter onaylı
  *2 adet asıl 1 adet fotokopi
  9. Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmışsa ve  Pay sahipleri dışında seçilen yönetim kurulu üyeleri varsa bu kişilerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan    ve ekinde imza beyannameleri (noter onaylı asıl)
   
  *1 adet asıl
  *Kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
  *Yerleşim yerleri belgede yer almalı
  10. Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmışsa ve   Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişinin seçimli ise tüzel kişi tarafından kendi hisselerini kurulacak şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı

  *Karar sureti noter tasdikli olmalı
  *1 adet asıl
  *Kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı
  11. Ana sözleşmede değişiklik var ise (bkz Anasözleşme değişikliği (sermaye artırımı, sermaye azatlımı hariç veya Sermaye artırımları)
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Değişikliği ve Temsil İlzam

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  *2 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Kararda isimler kısaltılmadan yazılmalıdır
  4. Daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *Noter onaylı
  *2 adet asıl 1 adet fotokopi
   
  *1 adet asıl
  *Kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
  *Yerleşim yerleri belgede yer almalı
  6. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişinin seçimli ise tüzel kişi tarafından kendi hisselerini kurulacak şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı
   
  *Karar sureti noter tasdikli olmalı
  *1 adet asıl
  *Kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı
 • Tek Pay Sahipliği Biildirimi

  *Tek pay sahipli duruma  düşen anonim şirketin yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde anasözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil etmesi ve yönetim kurulu seçimi yapması gerekmektedir.
  *Şirket tek pay sahibi kendisi olacak şekilde kendi hisselerini iktisab edemez
  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI   (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Yönetim kurulu kararı 
   
  *Karar sureti noter tasdikli olmalı
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
  *Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)
  3. Eğer yeni giren tek ortak hükmi şahıs ise şirkete ortak olması ve hisselerini kimin temsil edeceği il ilgi karar
   
  *1 adet asıl
  *noter tasdikli
 • Tek Pay Sahipliği Biildirimi

  *Tek pay sahipli duruma  düşen anonim şirketin yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde anasözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil etmesi ve yönetim kurulu seçimi yapması gerekmektedir.
  *Şirket tek pay sahibi kendisi olacak şekilde kendi hisselerini iktisab edemez
  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI   (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Yönetim kurulu kararı 
   
  *Karar sureti noter tasdikli olmalı
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
  *Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)
  3. Eğer yeni giren tek ortak hükmi şahıs ise şirkete ortak olması ve hisselerini kimin temsil edeceği il ilgi karar
   
  *1 adet asıl
  *noter tasdikli
 • Tasfiye Başlangıcı

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl

  3. Tasfiye kararın alındığı genel kurula ait evraklar (bkz genel kurul tescili için gerekli  evraklar)

   

  4. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
 • Tasfiyeden Dönüş

  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  *Şirketin süresi dolmasıyla veya genel kurul kararı ile sona ermiş ise aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır.
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI  (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  3. Tasfiyeden dönülmesi kararının görüşüldüğü genel kurula ait evraklar (bkz genel kurul tescili için gerekli  evraklar)
  4. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair YMM veya Mahkeme bilirkişi raporu , YMM faaliyet belges (son 1 aylık) veya mahkemece bilirkişi atama kararı aslı
 • Tasfiye Sonu (Fesih)

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl

  3. Fesih kararının görüşüldüğü genel kurula ait evraklar (bkz genel kurul tescili için gerekli  evraklar)

   

  4. Genel kurul tarafından onaylanmış son bilanço
   
  *1 adet asıl
  5. Genel kurul tarafından onaylanmış gelir gider tablosu
   
  *1 adet asıl
   
  *1 adet asıl
  *Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanı
  *Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
  *Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe toplanamaz.
  *Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise “saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. ” ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
  7. İşten ayrılış bildirgeleri   (ek 5 4a formu)
   
  *Tüm yönetim kurulu üyeleri için 2 suret)
  *Formu hem yönetim kurulu üyeleri hemde tasfiye memuru imzalaması gerekir.