124.Yıl

122.Yıl

Özel Öğretim Kurumları Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27. maddesi olan ''Çalışma İzinlerinin uzatma onayı'' konusu görüşüldü. Söz konusu maddenin gereğince yorumlanmadığı hatta yanlış yorumlandığı ve bu durumun kurumları zor durumda bıraktığı ifade edilmektedir. Söz konusu olumsuz durumun ortadan kaldırılması, yönetmelik maddesinin daha işlevsel hale getirilmesi ve karşılıklı sözleşme yapıldıktan sonra kurumların en az 15 gün önceden onay alabilmesinin sağlanması gerektiği ifade edilmektedir. Aynı toplantıda görüşülen bir diğer konusu ise, ders saat ücreti konusu oldu. “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları kanunu” 8. maddesi 5. paragrafında yer alan  “Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.” hükmü gereği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Özel Öğretim kurumlarında “Diğer Devlet Memurları” görevlendirilebilmekte iken ilgili Bakanlığın taşra teşkilatı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Şubesi 19.02.2020 tarihinde “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nde 40. madde (c) bendinde yapılan değişiklikte ilgili paragrafta “memur” ifadesine yer verilmediği gerekçesi ile bundan sonra “Diğer devlet memurları” statüsündekilerin Özel Öğretim Kurumlarında çalışamayacağını ve bu sebeple atama yapılamayacağını kurumlar iletmiştir. Ayrıca idare bu kararına “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları kanunu” 8. maddesi 6. paragrafını “Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.” göstermektedir. Ancak, “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları kanunu” 8. maddesi 5. paragrafında yer alan  “Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.” hükmü halen yürürlükte iken ve net bir şekilde çalıştığı idareden izin almak koşulu haftada 10 saate kadar görev alabileceğini ifade etmişken idarenin diğer hükümleri düzenler dediği “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları kanunu” 8. maddesi 6. paragrafını dayanak alıp yönetmelikte memur ifadesi geçmedi diye bu statüde olan kişilerin görev almasına engel olmasının doğru olmadığı, kanunla açık şekilde düzenlenmiş bir hükmün yönetmelik değişikliğinin yanlış yorumlanması şekliyle kanun maddesinin yönetmelik maddesiyle düzenlenerek kanuna aykırılık oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda; yukarıda belirtilen konuların üyelerimiz yararına yeniden gözden geçirilmesi Odamız üyelerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuldu