122.Yıl

122.Yıl

Özel Öğretim Kurum Sözleşmeleri İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce çıkarılmış olan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde 27: çalışma izinlerinin uzatma onayı başlıklı kısımda eğitim personelleri ile yapılan sözleşmelerin ne şekilde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 09.06.2020 tarih ve E.764237 sayılı ilgili yazı Özel Öğretim Kurumlarına gönderilmiş, yazı içeriğindeki hususlara uygun şekilde işlem yapılması istenmiştir.  Ancak; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde 27' deki hükümler ile ilgili kamu kurumunun göndermiş olduğu resmi yazıda ki hususlar çelişmektedir. Şöyle ki; “kurum müdürünce eğitim personelinden görevine devam edeceklerin listesi ile birlikte yeniden düzenlenen sözleşmeleri ( Ek ibare: RG-19.0.2020-31044) Haziran ayı içerisinde ve önceki sözleşmenin bitim tarihinden en geç 30 gün önce çalışma izinlerinin uzatılma onayı toplu olarak alınmak üzere Milli Eğitim Müdürlüklerine verilir. Milli Eğitim Müdürlüklerince kurum ve eğitim personelinin mağduriyetine meydan verilmeyecek şekilde eski sözleşmenin bitim tarihinde çalışma izinlerinin uzatılma onayı verilir.'' hükmünden tarafımızca şu anlaşılmaktadır. Haziran ayında bitecek olan sözleşmelerin toplu liste ile ve yeni sözleşmelerle aynı anda yenileneceği, devam eden sözleşmelerin bitiminden 30 gün önce yenileneceği, yeni yapılacak olan sözleşmelerin mevcut yapıldığı tarihte gönderileceği anlaşılmaktadır. Fakat, ilgili kamu kurumunca yapılan resmi yazıda tüm sözleşmelerin Haziran ayından itibaren 1 yıldan az olmamak üzere yeni yapılan sözleşmeler, Haziran ayında bitecek sözleşmeler ve süresi hukuki olarak bitmemiş sözleşmelerinde Haziran ayı itibariyle yeniden düzenlenmesi tarafımızdan istenmektedir şeklindedir. İş bu sebeplerden ilgili kamu kurumunun talep etmiş olduğu hususların ilgili yönetmelik maddesince çeliştiği, anayasal hak olan sözleşme serbestisi hakkına müdahale olduğu, ayrıca hukuki olarak devam eden bir sözleşmenin idari bir kararla tek taraflı olarak bitirilmek istendiği ve bunun işveren ve işçi açısından hukuki sorunlar doğuracağı açıktır. Bu bağlamda; Haziran ayında bitecek sözleşmeler ve süresi hukuki olarak bitmemiş sözleşmelerle ilgili hatalara meydan vermemek adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunldu.