Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca süre uzatım işlemine ve 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerine ilişkin yazı aşağıdaki gibidir;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili yazısında;

Bilindiği üzere, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükümlülüğünde Kararname’nin (KHK) ilgili hükümleri doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenlenme Kurumu’nun tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapanlar adına satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dâhil bazı görevlerinin Bakanlıklarına devredildiği,

Tütün Mamulleri ve Alkollü içkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılmasının gerektiği,

İlgili mevzuat kapsamında süre uzatım işleminin, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıların, açık alkollü içki satıcıların ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığın İl/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirileceği,

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınmasının mümkün olmayacağı ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünlerin Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmelerinin zorunlu olacağı, Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımının uygulanacağı ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği,

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yetirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygun mesafe şartı dâhil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekeceği,

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgelerin 1 Mayıs 2019 tarihine kadar dolaşımda bulunacağı,

Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvurularının Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmeye devam edilecek olup, 13.01.2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda yer almaktadır.

2018 YILI İÇİN BELİRLENMİŞ YENİ BELGE ve SÜRE UZATIM İŞLEMİ BEDELLERİ

a) TOPTAN SATIŞ BELGELERİ:

Tüm mahallelerde 5.750 TL

b) PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ

1)Merkezlerinde veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde 300 TL

2) İlçe merkezlerinde 210 TL

3) Diğer mahallelerde 75 TL

c) AÇIK İÇKİ SATIŞ BELGESİ

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.240 TL

2) Diğer mahallelerde 480 TL

d)NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ SUNUM UYGUNLUK BELGELERİ

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.035 TL

2) Diğer mahallelerde 2.760 TL