Sayın Üyemiz,

İçişleri Bakanlığından alınan yazıya göre, 29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 25 inci maddesi ile 3152 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendine, 26 ncı maddesi ile de 3152 sayılı Kanuna eklenen geçici 11 inci madde gereğince Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek, 02.04.2018 tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerince verilmesi sağlanacaktır.

Bu bağlamda 02.04.2018 tarihinden itibaren;

          1.5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi kapsamında;

  1. a) Memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere ve terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen yurtdışındaki her türlü eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşları ile vakıf, dernek veya şirketlerin kurucu ve yöneticisi olduğu veya bu yerlerde çalıştığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmeyecektir.
  2. b) Bu kişilerin yurt dışına çıkışları engelleneceği ve kendilerine pasaport veya vesika verilmeyeceği, verilmişse geri alınacağı, süreleri dolan pasaportları ise yenilenmeyecektir.

          2.6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesi kapsamında;

  1. a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edien yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edienler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine (kurum ve kuruluşun bulunduğu mahallin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne) derhal bildirilecektir.
  2. b) Gelen bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince (kurum ve kuruluşun bulunduğu mahallin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce) pasaportları iptal edilecektir.
  3. c) İlgili pasaport birimine (kurum ve kuruluşun bulunduğu mahallin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne) isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte iptal edilebilecektir.

Yukarıda zikredilen pasaport iptaline esas teşkil edecek 5682 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ve 6749 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamına giren kişilerin açık kimlikleri (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer), yurtdışına çıkışlarını engellemek ve pasaportlarını iptal etmek amacıyla kurumunuzun veya kuruluşunuzun bulunduğu mahallin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra hususi ve damgalı pasaportların düzenlenmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait talep formlarının geçiş sürecinde 15.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilmesi, bu tarihten itibaren ise  https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/pasaport-talep-formlari web adresinden temin edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.