Inosuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Dönemi Hk.

Sayın Üyemiz,

70 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktadır. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalar eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.

İnoSuit Programı’na bugüne kadar 36 farklı ilden 232 firma başvurmuştur. İnoSuit Programı’nın mentor havuzunda ise inovasyon yönetimi konusunda uzman 97 üniversiteden 601 akademisyen mentor bulunmaktadır. Diğer taraftan programın 2. Döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz;

http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi-inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi.html

Sanayi Sicil Belgesi Hk.

NACE REV.2 62.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir.

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’ nden alınan yazıya göre, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunun 1. maddesi kapsamına alındığı, Kanuna eklenen 3. Madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, NACE REV.2 62.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Dünya Arı Günü Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan bir yazıda , ülkemizin de aralarında bulunduğu 115 ülkenin ortak sunuculuğunda 20 Mayıs tarihinin “Dünya Arı Günü ” ilan edilmesine yönelik karar tasarısının 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildiği  , her yıl düzenlenecek “Dünya Arı Günü” etkinlikleriyle arıların ve diğer tozlayıcıların insanlık ve dünyamız için taşıdığı önemin hatırlatılması , bu konuda bir ayrıcalık oluşturulması ve bu etkinliklerle Birleşmiş Milletler 2013 gündeminde tanımlanan sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin başarılmasına da katkı sağlayan biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına dikkat çekilmesinin hedeflendiği belirtilerek , imkanlar dahilinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi talep edilmekte olup herkesin konu hakkında hassasiyet gösterilmesi istenmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur. 

Turizm Haftası 15-22 Nisan Hk.

Sayın Üyemiz,

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, ülkemizde en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda toplumda farkındalığı arttırmak, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda doğal, tarihi ve kültürel varlıklara yönelik konuların turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen “Turizm Haftası”nın 2018 yılında da 42. kez kutlanacağı bildirilmektedir.

Bu amaçla 2018 yılında 42.si kutlanacak olan “Turizm Haftası”nın geniş bir kitleye ulaşabilmesi ve ülkemiz turizm potansiyeline daha etkin işlevler kazandırılması amacıyla turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının bölge temsilcilikleri ile oteller, yeme-içme işletmeleri, seyahat acentaları, esnaf, ulaştırma firmaları birlikleri gibi gerekli görülen diğer kurum/kuruluşlar ve üyelerinden Turizm Haftasına özel aşağıda örnekleri yer alan faaliyetler/kampanyalar gerçekleştirmeleri talep edilmekte, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, işletmeler ve kurum/kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetlerden uygun görülenlerin Kocaeli Valiliği’nce internet sitesi vb. yollardan duyurulacağını ve tebrik, teşekkür vb. yöntemlerle teşvik edileceği belirtilmektedir.

-Turizm Haftasına Özel İndirimler

-Turizm Haftasına Özel Menü

-Turizm Haftasına Özel Eğlence

-Turizm Haftasına Özel Tur vb.

Bu nedenle TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na  bağlı Turizm İşletmesi Belgesi ile faaliyet gösteren konaklama ve yeme-içme tesislerince yukarıda belirtilen faaliyetlerin/kampanyaların 23.03.2018 tarihine kadar Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İran Menşe İspat Belgesi Hk.

Sayın İhracatçımız,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda; İran ile ülkemiz Gümrük idareleri arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla 25 Eylül 2017 tarihinde Ankara’ da düzenlenen ”6.Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı”nda alınan kararlar uyarınca, ülkemizden İran’a gerçekleştirilen ihracatlarda düzenlenen menşe ispat belgelerinin konsolosluk onayı yapıldıktan sonra İran Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmesine yönelik uygulamanın yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Türkiye – İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubunun 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirilen toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan ”menşe şahadetnamelerinin” konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan ”Menşe İspat Belgesi” olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife tanındığının anlaşıldığı belirtilmiştir.

Bahsi geçen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinle her iki belgenin farklı amaca hizmet ettiği açıklanarak, TTA kapsamı tercihli ticaretin sadece ”Menşe İspat Belgesi” ibraz edilen belgeye tanınabileceğinin hatırlatıldığı ifade edilmiştir. Yapılan istişare sonucunda İran tarafının İdarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir alınacağını belirttiği, bununla birlikte TTA kapsamında yapılması amaçlanan ihracatlarda bir örneği ekte bulunan ” Menşe İspat Belgesi ” düzenlenmesi için Türk İhracatçıların bilgilendirilmesi hususunda Bakanlıktan yardım talep ettiği açıklanmıştır.

 

14.11.2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:8) uyarınca ihracatta kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin Merkezi BİLGE sistemine kaydedilmesi ve elektronik ortamda Gümrük Müdürlüklerince vize edilmesi gerekmekte olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte Gümrük İdarelerince vize edilmeyen ”menşe şahadetnameleri”nin bahsi geçen tebliğin kapsamı dışında kaldığı da kaydedilmiştir.

İran Gümrük İdaresinin talebine binaen Gümrük Veri Ambar Sistemi (GÜVAS) üzerinde yapılan sorguda ülkemizden İran’a TTA kapsamında ihracat gerçekleştiğine dair veriye ulaşılamamasının İran’a gerçekleştirilen ihracatlarda TTA ”Menşe İspat Belgesi” yerine sehven menşe şahadetnamesi kullanıldığı savını desteklediği vurgulanmaktadır.

Bu nedenle ; söz konusu TTA özelinde ticaret usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, ” İran’a TTA kapsamında giren ürünlerin ihracatında ” (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) menşe şahadetnamesinin değil bir örneği ekte sunulan ”Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmiş (İran’a TTA) ”Menşe İspat Belgesi” nin kullanılması gerekmektedir.

İran’a ihracat yapacak olan üyelerimizin bu konuya dikkat etmeleri hususunda bilgilerinizi rica ederiz.