7 Şubat 2017’de TOBB koordinasyonunda düzenlenen “Türkiye Ekonomik Şurası’nda” Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemiz genelinde bir “Milli İstihdam Seferberliği” başlatılmıştır. Bu kapsamda 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında getirilen istihdam desteği ve diğer mevcut destekler hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Destekler ile ilgili ilerleyen günlerde Kocaeli Valiliği koordinasyonunda Kocaeli sınırları içerisinde çok sayıda bilgilendirme etkinliği tertiplenecektir. Destekler hakkında bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

 • İŞKUR - 687 sayılı KHK kapsamında İstihdam için sağlanan Teşvikler

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 01/02/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar Özel Sektör Kuruluşlarınca İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen her bir yeni personelin işverene maliyeti içerisinde net ücret dışında kalan tüm giderleri üstlenecektir. İşverenin bir yıl süreyle ilave istihdam ettiği her bir işçi için sadece net ücret ödeyecektir.Destekleme Asgari Ücrete tekabül eden SGK Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi üzerinden sağlanacaktır.

  Mevzuat ve Kaynaklar

  * 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (3. Madde): http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170209-8.htm

  * 4447 sayılı İşsizilik Sigortası Kanunu (Geçici 17. Madde ve Geçici 18. Madde): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf

  Teşvik unsurları

  Teşvik unsuru Uygulama Teşvikin mali karşılığı
  SGK Primi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği Teşvik uygulanacak süre içinde, sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır. Azami 666,6 TL
  Gelir Vergisi Stopajı Desteği Asgari ücret üzerindeki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) düştükten sonra kalan gelir vergisi stopajı, işverenin beyan etmiş olduğu ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşürülecektir. 93,32 TL/aylık maaş
  Damga Vergisi İndirimi Destek kapsamında, işe alınan çalışanlara yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir. 13,49 TL/aylık maaş
  Toplam Azami 773,41 TL/aylık maaş

  Şartlar

  * İstihdamın 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleşmiş olmalıdır.

  * İstihdam edilen kişinin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından temin edilmiş olması gerekmektedir.

  * İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin kayıtlı sigortalılar dışında olması (asgari 3 aydır işsiz olması) gerekmektedir.

  * İşletmenin 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir. İşletmenin istihdam sayısında 2016 Aralık ayına göre düşme olmuş olması veya artış olmaması halinde teşvikten yararlanamaz.

  * İşverenin hizmet beyannamelerini verme ve prim ödeme yükümlülüklerini yasal süreleri içerisinde yapıyor olması gerekmektedir.

  * İşletmede kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.

 • İŞKUR - İşbaşı Eğitim Programı

  İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı ile İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yine İŞKUR’a kayıt olmuş işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Program, İşverenlere programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme imkanını sağlamakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.
  Kaynaklar
  * İŞKUR’un ilgili internet sayfası: http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/sveren/isbasiegitim.aspx
  * 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Geçici 15. Madde): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf
  * 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161224-3.pdf
  * Açık İşbaşı Eğitimler: http://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3

  Tanımlar 

  * İşveren: Özel Sektör kuruluşları, Dernekler, Vakıflar, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Sendikalar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Kamunun payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller
  * İşbaşı Eğitim Programı: Katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak üzere, İŞKUR tarafından belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında verilen eğitim

  Programa nasıl başvurulur?

  * İşverenlerin ihtiyaç duydukları işgücünü İŞKUR’dan temin etmek üzere başvurabilirler. İşverenler, İŞKUR tarafından kendilerine atanan iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla ya da doğrudan İŞKUR il müdürlüklerini/hizmet merkezlerini ziyaret ederek başvurularını yapabilirler. İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri iletişim bilgileri: http://www.iskur.gov.tr/KurumsalBilgi/iletisim.aspx
  * Çalışan adayları, işbaşı eğitimi yapacağı işyerlerini kendileri bulabilirler. İşbaşı Eğitimi Programı arama linki: http://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3

  Programdan yararlanabilecek İşverenlerde aranan şartlar

  * İŞKUR’a kayıtlı olmak
  * En az 2 SGK’lı çalışanı bulunmak (Çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak çalışmaları gerekmektedir.)

  Programdan yararlanan İşverenlere istihdam edilen işçi başına sağlanan SGK Primi Hissesi teşviki

  Çalışan Adayına dair nitelikler SGK Primi İşveren Hissesi Teşviki süreleri
  Çalışan Adayı, 31.12.2017 tarihine kadar başlayan İşbaşı Eğitim Programını tamamlamışsa ve programı tamamladıktan sonra 3 ay içinde İmalat Sektöründe işe alınmışsa ve 18 yaşından büyük 29 yaşından küçükse 42 ay
  Çalışan Adayı, 31.12.2017 tarihine kadar başlayan İşbaşı Eğitim Programını tamamlamışsa ve programı tamamladıktan sonra 3 ay içinde imalat dışı bir sektörde işe alınmışsa ve 18 yaşından büyük 29 yaşından küçükse 30 ay
  Çalışan Adayı, 30 yaşından büyükse İşveren, 4447 sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesi uyarınca cinsiyetine göre 6 ila 30 ay süreyle SGK Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanır.

  İstihdam şartı
  * İşletmenin istihdam taahhüdü vermemesi halinde İşbaşı Eğitim için İŞKUR’dan işletmenin mevcut personel sayısının %10’u kadar işsiz İşbaşı Eğitimi Programı kapsamında işletmeye gönderilmektedir.
  *İşletmenin İşbaşı Eğitim kapsamında gelen işsizlerden asgari %50’sini istihdam etme taahhüdü vermemesi halinde İşbaşı Eğitim için İŞKUR’dan işletmenin mevcut personel sayısının %30’u kadar işsiz İşbaşı Eğitimi Programı kapsamında işletmeye gönderilmektedir.

  Programa katılabilecek Çalışan Adaylarında aranan şartlar
  * 15 yaşını doldurmuş olmak
  * İŞKUR’a kayıtlı olmak
  * İşsiz olmak
  * İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak
  * Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olmamak 

  Programa katılan Çalışan Adaylarına sağlanan imkanlar

  * İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.
  * Programa katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine özgeçmişlerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.
  * Üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.
  * Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı da verilmektedir.
  * Program süresince katılımcılara İŞKUR tarafından 54 TL zaruri gider ödemesi yapılmaktadır.
  * Program süresince katılımcıların İŞKUR tarafından iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

  Programın süresi
  * İşbaşı Eğitim Programı en fazla 320 fiili gün olarak düzenlenebilir.
  * Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az 5 saat olması durumunda haftada 1 gün bile program düzenlenmesi mümkündür.
  * İlgili İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

 • İŞKUR- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10. Maddesi kapsamında sağlanan Teşvikler

  • İŞKUR, yeni personel istihdamı ve mevcut personele yönelik mesleki eğitimi teşvik için işverenlere SGK Primi İşveren Hissesi desteği sağlamaktadır. Destek kapsamındaki SGK Primi İşveren Hissesi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Teşviklerden yararlanmak için İŞKUR Hizmet Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

   İlgili mevzuat

   * 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi’nin “ç” bendi (01.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 kanun ile eklendi):http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf 

   * 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi’nin geçerlilik süresini 31.12.2020’ye uzatan Bakanlar Kurulu Kararı: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151228-1.pdf
   Aşağıda farklı senaryolar çerçevesinde 31.12.2020 tarihine kadar istihdam edilen personel için sağlanan SGK Primi İşveren Hissesi Desteği sürelerini bulabilirsiniz.

   * Genel şart: İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmak ve aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak

   Personel Yeni/Mevcut İstihdam edilen Personele dair Koşullar SGK Primi İşveren Hissesi Desteği Süresi
   Mevcut Personel Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılmakta iken Mesleki Yeterlik Belgesi almak veya Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi bitirmek

   (Mesleki Yeterlilik Belgesi verilen meslekler ve belgelendirmeye yetkili kurumlar: http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&Itemid=450)

   12 ay
   Yeni Personel İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak 6 ay
   Yeni Personel En az 18 ve en fazla 29 yaşında olan Erkek çalışan olmak 24 ay
   Yeni Personel En az 18 ve en fazla 29 yaşında olan Erkek çalışan olup İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmak 30 ay
   Yeni Personel 18 yaşından büyük Kadın çalışan olmak 24 ay
   Yeni Personel 18 yaşından büyük Kadın çalışan olup İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmak 30 ay
   Yeni Personel En az 18 ve en fazla 29 yaşında olan Erkek çalışan olup Mesleki Yeterlik Belgesi sahibi olmak 48 ay
   Yeni Personel En az 18 ve en fazla 29 yaşında olan Erkek çalışan olup ve Mesleki Yeterlik Belgesi sahibi olup İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmak 54 ay
   Yeni Personel En az 18 ve en fazla 29 yaşında olan Erkek çalışan olup Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi veya İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kurslarını bitirmek 36 ay
   Yeni Personel En az 18 ve en fazla 29 yaşında olan Erkek çalışan olup ve Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi veya İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kurslarını bitirmiş olup İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmak 42 ay
   Yeni Personel 29 yaşından büyük Erkek çalışan olup Mesleki Yeterlik Belgesi sahibi olmak 24 ay
   Yeni Personel 29 yaşından büyük Erkek çalışan olup ve Mesleki Yeterlik Belgesi sahibi olup İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmak 30 ay
   Yeni Personel 29 yaşından büyük Erkek çalışan olup Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi veya İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kurslarını bitirmek 24 ay
   Yeni Personel 29 yaşından büyük Erkek çalışan olup ve Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi veya İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kurslarını bitirmiş olup İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmak 30 ay
 • KOSGEB - Nitelikli Eleman Desteği

  • KOSGEB, KOBİlerin tam zamanlı olarak istihdam edeceği Yükseköğretim Kurumu Mezunu nitelikli personele ödenecek maaş giderlerini desteklemektedir. Destekten yararlanmak isteyen işletmeler başvurularını KOSGEB E-KOBİ sistemi üzerinden yapabilirler.


   Mevzuat ve Kaynaklar

   * KOSGEB’in desteklediği sektörler: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/179/desteklenen-sektorler-nelerdir-

   * KOSGEB e-KOBİ kayıt ekranı: http://destek.kosgeb.gov.tr/Pages/Application.aspx

   * KOSGEB e-KOBİ kayıtlı kullanıcı giriş ekranı: http://destek.kosgeb.gov.tr/

   * KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları: http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-(15).pdf
   Destek kapsamında istihdam edilecek personele dair şartlar
   * İstihdam edilecek personelin bir Yükseköğretim Kurumu Mezunu olması gerekmektedir.
   * İstihdam edilecek personelin ilgili işletmede son 12 ay içerisinde istihdam edilmemiş yeni personel olması gerekmektedir.
   * İstihdam edilecek personelin işletmeede tam zamanlı olarak çalışması gerekmektedir.
   * Başka kurum ve kuruluşlardan vergi, SGK primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları destek kapsamında istihdam edilemez.
   * Askerlik, doğum vb. sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan personelin yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
   * İstihdam edilecek personelin destek başvuru tarihinden önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde istihdam edilmesi gerekmektedir.
   * Bir işletme aynı anda en fazla 2 personeli için bu destekten yararlanabilir.
   * İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında ilgili KOSGEB Müdürlüğünün destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih esas alınır.
   * Destek kapsamında istihdam edilen Nitelikli Elemanın işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda işletmenin ilgili KOSGEB Müdürlüğünü bilgilendirmesi gerekmektedir. Bilgilendirmenin ardından ilgili elemana dair destek süreci sonlandırılır.

    

   Destek

   Ücreti desteklenecek personelin mezuniyet durumu Aylık destek tutarı üst limiti Şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, Kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış kişiler için aylık destek tutarı üst limiti
   2 yıllık Yüksekokul Mezunu 1.500 TL 2.500 TL
   4 yıllık Yüksekokul Mezunu 2.000 TL 3.000 TL
   Fakülte Mezunu 2.000 TL 3.000 TL
   Yüksek Lisans ve Üzeri Dereceden Mezunlar 2.500 TL 3.500 TL

   * Destek tutarı, net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirim, ikramiye, prim vb. ek ödemeler dahil edilmez
   * Destek oranı: Kocaeli için %50; Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova için %60
   * Program süresince desteğin üst limiti 50 bin TL’dir.

 • MEB - Staj, Tamamlayıcı Eğitim ve Beceri Eğitimi kapsamında ödenen Ücretler için Destek

  Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 10 ve daha fazla personel istihdam eden işletmelere personel sayısının en az %5’i kadar Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumu öğrencilerine Staj ve Tamamlayıcı Eğitim yapma imkanı sağlamak ve bunu mukabil olarak 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin en az %30’u, 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde ise en az %15 ve aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin en az %30’u kadar ücret ödemesi yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Aynı kanun kapsamında MEB, Staj, Tamamlayıcı Eğitim ve Beceri Eğitimi sağlayan işletmelere stajyer ve tamamlayıcı eğitim alan öğrencilere ödedikleri ücret üzerinden destek sağlayacaktır.

   

  Mevzuat ve Kaynaklar

  * 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf

  Destekleme

  İşletmenin çalışan sayısı Ödenmesi gereken en az Ücret Destek tutarı
  20 ve üzeri Asgari ücretin %30’u (421,2 TL) En az ücret tutarının 2/3’ü (280,8 TL)
  10 ila 19 arası Asgari ücretin %15’i (210,6 TL) En az ücret tutarının 1/3’ü (70,2 TL

  İşletmelerin Stajyer Çalıştırma ve Ücret Ödeme Zorunluluğu

  * 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, personel sayısının asgari %5’ine tekabül eden sayıda Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumu öğrencilerine Staj ve Tamamlayıcı Eğitim yaptırmakla mükelleftir.

  * 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. Maddesi uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Staj veya Tamamlayıcı Eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30’undan, 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde %15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30’undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

  *3308 sayılı 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18. Madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25. maddenin birinci
  fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30’undan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin 20’den az personel çalıştıran işletmeler için 3’te 2’si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3’te 1’i 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.* 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca 10 ve daha fazla personel çalıştıran ve MEB tarafından işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler. Mesleki eğitim şartlarına sahip olan işletmelere Bakanlıkça öğrenci gönderilememesi halinde bu işletmeler katılma payı ödemezler.
  * 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.

 • İŞKUR - Engellilerin İstihdamını Destekleyici Projelere yönelik Destekler

  Bu destek çağrı bazlı olup 2017 ilk dönem çağrısının ilan edilmesi beklenmektedir.

   

  2016 yılı ikinci dönem çağrısı duyurusu: https://groups.google.com/d/msg/marka_kocaeli_ozelsektor/TbDnB5f_tKo/NZsJ4LV6AAAJ

*İstihdam Seferberliği kapsamındaki uygulama 01.02.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.