122.Yıl

122.Yıl

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Önemli Duyuru

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Tüzel Kişilerin KEP adreslerinin bulunması” uyma zorunluluğu 01.01.2024 tarihine kadar uzatılmıştır,

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.” uyma zorunluluğu 01.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin belirtilen “Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren (Mülga ibare:RG-15/11/2019-30949) (…) aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 01.01.2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 01.01.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının

* b) 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurtiçindeki taşıtlar,

* c) Geçerli muayene süresi yurtdışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,

* ç) Yolcu taşımacılığında kullanılan ve yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar,

* f) Tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi birisi değişenler ile usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edilmeyen taşıtlar,

* g) Kullanım amacı ticari olması gereken taşıtlardan, hususi olarak değiştirilen taşıtlar,

* h) 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince faaliyeti durdurulan yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar,

* ı) (Ek:RG-15/11/2019-30949) Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar,

bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini gerektiren eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.

şeklinde değişiklik yapılmıştır.