122.Yıl

122.Yıl

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının  mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır. (Madeni yağ üretimi 1 yıl olarak belirlenmiştir.)
KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT:
 • 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • 28/5/1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği ( Madde 58 )
 • İthalat ve ihracat yönetmelikleri
 • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
 • Teşviklerle ilgili Tebliğler
KAPASİTE RAPORU HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?
 • Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
 • Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
 • Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
 • Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
 • Kota başvurularında,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarında
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
 • İmalatçı Belgesi alımında
 • Vergi incelemelerinde
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgelerin kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
KAPASİTE RAPORU TANZİM İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR ?
  Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu  ve iştigal konusu ile ilgili dilekçeyi doldurur.   İstenen diğer evraklar ile birlikte Araştırma ve Dış Ticaret Servine başvurur.
 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilerek heyetin belirlenmesi   için Yönetim Kurulunda  görüşülür,
 • Görevli eksper, mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 •  Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar onaylanmak   üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir,
 • TOBB´un onayından sonra 2 nüshası  Odamıza iade edilen Raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri ve raporu tanzim eder,
 ·Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 2 nüsha derlenerek firmanın dosyasında muhafaza edilir.