• Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi

  DİKKAT
  *6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir limited şirket, anonim şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.
  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
  KURULUŞ TESCİLİ VE ODAMIZA KAYIT ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI
  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan dilekçe
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *4 adet asıl (herbir form 3 sayfadan oluşmaktadır)
  *noter tasdikli (en geç 30 gün içinde başvuru yapılmalı)
  *1 tanesi asıl imzalı olmak üzere 3 adet asıl 2 Adet fotokopi
  *Ortakların uyrukları T.C. kimlik no ları  ve ikametgah yerleri , yabancı ortaklar için vergi numaraları yabancılara mahsus kimlik numaraları ve yerleşim yerleri yazılı olmalıdır
  *Sözleşmenin amaç konu maddesinin ilk maddesine unvandaki sıraya bakılmaksızın esas faaliyet konusu yazılmalı
  *anasözleşmenin noter tasdikinden önce ön kontrolden geçirilmeli ve kontrol edilmiş taslak tescil esnasında ibraz edilmeli.
  5. Kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
  *1 adet asıl
  6. Şirket yetkililerin yeni kurulacak şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *noter onaylı
  *1 adet asıl 2 adet fotokopi
   
  *1 adet asıl
  *kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
  *yerleşim yerleri belgede yer almalı
  8. Hükmi şahsın şirkete ortak olması halinde
   
  *Hükmi şahsın müdürlüğümüzde tescilli olması halinde dosyasından son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı suretinin talep edildiği dilekçe 1 adet asıl
  *Hükmi şahsın müdürlüğümüz faaliyet alanları dışında tescilli olması halinde ilgili sicil memurluğundan onaylı son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin sureti veya imza sirkülerinin onaylı bir sureti (1 er adet asıl )
  *Hükmi şahsın kurulacak şirkete ortak olması ve hisselerini kimin temsil edeceği il ilgi karar(1 adet asıl noter tasdikli)
  9. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişinin seçilmesi halinde tüzel kişi tarafından kendi hisselerini kurulacak şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı
   
  *karar sureti noter tasdikli olmalı
  *1 adet asıl
  *kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı
  10. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortaklar için vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi.
   
  *tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  11. Yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak ise hükmi şahsın
   
  *Kayıtlı oldukları ülkelerde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı ve ekleri (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *Ortak oldukları şirkette hisselerini temsil edecek gerçek kişiyi belirtir karar (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *Şirket hisselerini temsil eden gerçek kişinin vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  12. Anasözleşmede denetçi seçilmişse denetçinin görevi kabul beyanı
   
  *1 adet asıl
  13. Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin YMM yada SMM  raporu
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi

  16. Tür değişikliğinin kabulüne dair genel kurul evrakları (bkn a.ş. genel kurul)

   

  17. Tür değiştirme planı
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Şirketin müdür veya müdürleri tarafından yazılı şekilde hazırlanır.
  *Tür değiştirme planının;
  * a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
  * b) Anonim şirketin sözleşmesini,
  *c) Ortakların tür değiştirmeden sonra anonim şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları,
  içermesi gerekir.
  18. Tür değiştirme raporu
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  Şirketin müdür veya müdürleri hazırlar. 
  Raporda;
   *a)Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
  *b)Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
  *c)Anonim şirketin sözleşmesine,
  *d)Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
  * e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
  * f)Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.
  *(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)
  (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)
  Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)
   * a)Tür değiştirme planı,
  * b)Tür değiştirme raporu,
  * c)Son üç yılın finansal tabloları,
  * d)Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,
  isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.
 • Anonim Şirketin Limited Şirkete Dönüşmesi

  Tek pay sahipli limited şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.
  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
  *Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir. Limited şirket ortaklar kurulu kararına vekaleten imza atılabilmesi için toplantıya özel vekaletname düzenlenmelidir.(vekaletnamede toplantı konusu , yeri,tarihi ve oyun kabulmü yoksa  reddi yönündemi kullanılacağı belirtilmelidir)
  *Limited şirketlerde sermaye paylara bölünmüş olmalı  paylar 25 tl ve katları olmak zorundadır.
  *Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır
  *Şirkette birden fazla müdür var ise aralarından biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.
  *Şirkete tüzel kişi müdür olarak seçilmişse tüzel kişi kendisini temsil etmek üzere birgerçek kişi seçer
  Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.
  KURULUŞ TESCİLİ VE ODAMIZA KAYIT ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI
  1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçesi 
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *4 adet asıl (herbir form 3 sayfadan oluşmaktadır)
  *Noter tasdikli (en geç 30 gün içinde başvuru yapılmalı)
  *1 tanesi asıl imzalı olmak üzere 3 adet asıl 2 Adet fotokopi
  *Ortakların uyrukları T.C. kimlik no ları  ve ikametgah yerleri , yabancı ortaklar için vergi numaraları yabancılara mahsus kimlik numaraları ve yerleşim yerleri yazılı olmalıdır
  *Sözleşmenin amaç konu maddesinin ilk maddesine unvandaki sıraya bakılmaksızın esas faaliyet konusu yazılmalı
  *Anasözleşmenin noter tasdikinden önce ön kontrolden geçirilmeli ve kontrol edilmiş taslak tescil esnasında ibraz edilmeli.
  5. Şirket yetkililerin yeni kurulacak şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *Noter onaylı
  *1 adet asıl 2 adet fotokopi
  6. Pay sahipleri dışında seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan   ve ekinde imza beyannameleri (noter onaylı asıl)
   
  *1 adet asıl
  *Kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
  *Yerleşim yerleri belgede yer almalı
  7. Hükmi şahsın şirkete ortak olması halinde
  *a. Hükmi şahsın müdürlüğümüzde tescilli olması halinde dosyasından son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı suretinin talep edildiği dilekçe (1 adet asıl)
  *b. Hükmi şahsın müdürlüğümüz faaliyet alanları dışında tescilli olması halinde ilgili sicil memurluğundan onaylı son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin sureti veya imza sirkülerinin onaylı bir sureti (1 er adet asıl )

  *c. Hükmi şahsın kurulacak şirkete ortak olması ve hisselerini kimin temsil edeceği il ilgi karar (1 adet asıl noter tasdikli)

  8. Şirket müdürlüğüne tüzel kişinin seçilmesi halinde tüzel kişi tarafından kendisini şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı
   
  *Karar sureti noter tasdikli olmalı
  *1 adet asıl
  *Kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı
  9. Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin YMM  raporu
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  10. YMM faaliyet belgesi
   
  *1 adet asıl
  *Son 1 ay içinde düzenlenmiş
  11. Tür değişikliğinin kabulüne dair karar
   
  *Noter onaylı
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
  12. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortaklar için vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi.
   
  *Tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  13. Yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak ise hükmi şahsın
   
  *Kayıtlı oldukları ülkelerde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı ve ekleri (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *Ortak oldukları şirkette hisselerini temsil edecek gerçek kişiyi belirtir karar (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *Şirket hisselerini temsil eden gerçek kişinin vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  *Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  16. Tür değiştirme planı
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.
  Tür değiştirme planının;
  *a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
  *b) Limited şirketin sözleşmesini,
  *c) Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip olacakları paylara ve tutarlarına ilişkin açıklamaları,
  içermesi gerekir.
  17. Tür değiştirme raporu
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  Şirketin yönetim kurulu tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.
  Raporda;
  *a) Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
  *b) Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
  *c) Limited şirketin sözleşmesine,
  *d) Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
  *e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
  *f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,
  ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.
   (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)
  *Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)
  *a) Tür değiştirme planı,
  *b) Tür değiştirme raporu,
  *c) Son üç yılın finansal tabloları,
  *d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,
  İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.
 • Kollektif ve Komandit Şirket Türlerinin Anonim ve Limited Şirkete Dönüşmesi

  1. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılan tescili talep dilekçesi
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  2. Kocaeli Ticaret Odası Başkanlına hitaben yazılan kayıt talep dilekçesi 
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *4 adet asıl (herbir form 3 sayfadan oluşmaktadır)
  4. Ana sözleşme (anonim 92) (limited 93)
   
  *noter tasdikli (en geç 30 gün içinde başvuru yapılmalı)
  *1 tanesi asıl imzalı olmak üzere 3 adet asıl 2 Adet fotokopi
  *Ortakların uyrukları T.C. kimlik no ları  ve ikametgah yerleri , yabancı ortaklar için vergi numaraları yabancılara mahsus kimlik numaraları ve yerleşim yerleri yazılı olmalıdır
  *Sözleşmenin amaç konu maddesinin ilk maddesine unvandaki sıraya bakılmaksızın esas faaliyet konusu yazılmalı
  *anasözleşmenin noter tasdikinden önce ön kontrolden geçirilmeli ve kontrol edilmiş taslak tescil esnasında ibraz edilmeli.
  5. Şirket yetkililerin yeni kurulacak şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *noter onaylı
  *1 adet asıl 2 adet fotokopi
   
  *1 adet asıl
  *kişilerin uyrukları, T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaraları yabancı uyruklu ise vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.
  *yerleşim yerleri belgede yer almalı
  7. Hükmi şahsın şirkete ortak olması halinde
  *Hükmi şahsın müdürlüğümüzde tescilli olması halinde dosyasından son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin onaylı suretinin talep edildiği dilekçe (1 adet asıl)
  *Hükmi şahsın müdürlüğümüz faaliyet alanları dışında tescilli olması halinde ilgili sicil memurluğundan onaylı son yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin sureti veya imza sirkülerinin onaylı bir sureti (1 er adet asıl )
  *Hükmi şahsın kurulacak şirkete ortak olması ve hisselerini kimin temsil edeceği il ilgi karar (1 adet asıl  noter tasdikli)
  8. Şirket müdürlüğüne tüzel kişinin seçilmesi halinde tüzel kişi tarafından kendisini şirkette temsil etmesi için görevlendirdiği gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararı
   
  *karar sureti noter tasdikli olmalı
  *1 adet asıl
  *kararda belirlenen kişinin uyruğu adı soyadı T.C. kimlik numarası , yerleşim yeri yer almalı
  9. Tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin YMM  raporu
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *10. YMM faaliyet belgesi
  *1 adet asıl
  *Son 1 ay içinde düzenlenmiş

  11. Tür değişikliğinin kabulüne dair karar (ltd ortaklar kurulu) (a.ş. genel kurul)

   

  12. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortaklar için vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi.
   
  *Tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  13. Yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak ise hükmi şahsın
   
  *Kayıtlı oldukları ülkelerde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı ve ekleri (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *Ortak oldukları şirkette hisselerini temsil edecek gerçek kişiyi belirtir karar (apostil tasdikli) , Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *Şirket hisselerini temsil eden gerçek kişinin vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaraları ve ekinde pasaport sureti ve tercümesi. Yabancı uyruklu olup Türkiye de ikamet ediyorlar ise ikametgah tezkeresi eklenmeli.Türkçe tercümeleri (tercüme yeminli tercüman tarafından yapılmış olmalı)
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
   
  *1 adet asıl
  *Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  16. Tür değiştirme planı
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.
  *Tür değiştirme planının;
  *a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
  *b) Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,
  *c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,
  içermesi gerekir.
  17. Tür değiştirme raporu
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Şirketin yönetimiyle görevli olanlar tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.
  Raporda;
  *a) Yeni türe dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
  *b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
  *c) Yeni türün şirket sözleşmesine,
  *d) Yeni türde ortakların sahip olacakları paylara ilişkin değişim oranına,
  *e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak yeni türe dönüşmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklarına,
  *f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklerine,
  *ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.
   (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)
  Aşağıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)
  *a) Tür değiştirme planı,
  *b) Tür değiştirme raporu,
  *c) Son üç yılın finansal tabloları,
  *d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,
  *İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.