Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarının “eksik gün” bildirimi ile ilgili SGK’dan davet aldıkları, çalışan uzman ve usta öğreticilerinin çalışma gün hesabında kullanılan “aylık toplam ders saati/7,5 saat=gün sayısı” formülünün yanlış olduğu, bunun yerine 5510 sayılı kanunun 80. Maddesinin (j) bendinde belirtilen “brüt aylık kazanç/asgari günlük kazanç=gün sayısı” formülünün kullanılması gerektiği belirtilmiş ve üyelerimize bu formülün sonucu “prime esas kazanç” değişmeden sadece eksik gün ile ilgili geriye dönük düzeltme yapılması istenmiştir. Ancak, “prime esas kazanç” değişmemiş olmasına rağmen sadece geriye dönük bildirimi yapılmak istendiğinde üyelerimize “resen bildirim” kapsamında ciddi cezai müeyyede uygulandığı ve Üyelerimize ödeme güçlüğü yaratacak düzeyde mağdur ettiği görülmektedir. Ayrıca, ilk “gün sayısı” hesap formülünün üyelerimizin bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden; Personelin girdiği ders ücreti küsuratlarının usta öğreticilerde alta, uzman öğretici ve öğretmenlerde üste tamamlanacağı bilgisi ilçedeki Özel Öğretim Kurumlarına sözlü olarak iletilmiştir.  Bu uygulamadan dolayı; Özel Öğretim Kurumlarının ödemiş oldukları SGK primlerinde olabilecek eksikliklerin alınan bilgilerin uygulanmasından kaynaklı olabileceği değerlendirildiğinde;  Odamız Üyelerinin kasıtlı olarak yapmadığı, verilen bilgiye göre işlem yaptıkları ve bu sebeple mağdur oldukları görülmektedir. Bu bağlamda Odamız Üyelerinin mağduriyetinin giderilmesi adına, cezai müeyyideye konu olan dönemlerde tespit edilen eksik pirim günlerinin cezai işleme maruz bırakılmadan bildirimlerinin sağlanması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunuldu.