Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen 01.08.2018 tarihli ve 11725 sayılı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı, KOSGEB’in AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmiştir.

COSME Programı kapsamında, “Intellectual property (IP) pre-diagnostic and improving Access to patent protection for innovative EU SMEs” proje teklifi çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

“COS-IP-2017-2-03 Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ’ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME(İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörlüğüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

 • KOBİ’lerin finansmanına erişiminin arttırılması,
 • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi
 • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi

Amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

Giderek artan bilgi temelli bir ekonomide, fikri mülkiyetin(IP) korunması, yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek, istihdamı artırmak ve rekabet gücünü geliştirmek için önemlidir. Fikri mülkiyet hakları(IPR), işletmelerin maddi olmayan varlıklarını yaratıcı ve yenilikçi faaliyetlerinden sağladıkları karı korumaktadır. İşletmeler, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarından, yeterli fayda göremediklerinden ya da yüksek maliyetten dolayı Fikri Mülkiyet Sistemi’nden yeterince yararlanamamaktadır.

Bazı AB Üye Ülkelerinde geliştirilen “IP ön tanı veya IP denetimi”, KOBİ’lerin Fikri Mülkiyetin faydalarını bireysel bağlamda görmelerine ve IP’yi iş stratejilerine nasıl entegre edebileceklerini göstermelerine yardımcı olan bir araçtır.

Mevcut teklif çağrısı, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’na (COSME) dayanmaktadır. Bu “GRO/SME/17/B/05-IP pre-diognostics and improving access to patent protection for innovative EU SMEs – Fikri Mülkiyet ön tanı ve yenilikçi AB KOBİ’leri için patent koruma erişiminin iyileştirilmesi” eylem maddesi altında öngörülmüştür.

Çağrının Kapsamı ve Amacı 

Bu teklif çağrısının genel amacı, yenilikçi Avrupa KOBİ’leri tarafından fikri mülkiyet kullanımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek, seçilen sayıda yenilikçi Avrupa KOBİ’sinin bir veya daha fazla destek eyleminden yararlanılmasını sağlamaktır. Çağrının özel amacı ise işletmelere sunulacak desteklerin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli olan idari ve geri ödeme süreçlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu destekler özellikle aşağıdaki şekilde olacaktır:

 • Özellikle Mükemmeliyet Mührü(Seal of Excellence) taşıyan yenilikçi KOBİ’lere “IP ön tanı” hizmeti sağlamak
 • Bu yenilikçi KOBİ’lerin Avrupa patentleri için başvurmalarına ve uygulamalarla ilgili olarak IP hukuk hizmetlerine erişmelerine yardımcı olmak

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı

Çağrıda belirtilen amaçlar kapsamında yapılacak faaliyetler aşağıda listelenen 6 alanı kapsamalıdır:

 1. Bir Koordinasyon Merkezi oluşturmak,
 2. Bir internet sitesi kurmak
 3. İlgi beyanlarına ait çağrıları yayınlamak, koordine etmek ve yönetmek
 4. Eylem etki ölçümü
 5. Yönetim, kalite kontrol ve değerlendirme
 6. Raporlama

Çağrı Kapsamında Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar

Koordinasyon Merkezi aşağıdaki dört çıktıyı geliştirecektir:

 • İnternet sitesi (eylem başlamasından en son 3 ay sonra kullanıma hazır olmalı)
 • Web sitesinde 9 teklif çağrısı yayınlaması
 • İşleme aracı
 • Projenin sonunda gerçekleştirilen faaliyetlerden öğrenilen dersler hakkında bir rapor

Kabul için Koşullar

 • Başvurular en geç son başvuru tarihinde gönderilmelidir.
 • Başvurular yazılı olarak gönderilmelidir.
 • Projeler AB resmi dillerinde hazırlanmalıdır

Özet Zaman Çizelgesi

Aşamalar Tarihler
 1. Son başvuru tarihi
(04/09/2018) 17:00 Brüksel saati
 1. Değerlendirme dönemi
(09/2018)
 1. Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
(10/2018)
 1. Hibe anlaşmasının imzalanması
(11/2018)
 1. Faaliyetlere başlanacak tarih
(12/2018)

Proje Uygulama Süreci

 • Projelerin uygulanma dönemi en fazla 36 aydır. Daha uzun süre talep eden teklifler kabul edilmeyecektir.
 • Konsorsiyum olarak sunulacak teklifler en az iki farklı tüzel kişiden oluşmalıdır.

Mevcut Bütçe ve Projelerin Finansmanı

 • Bu eylem için ayrılan toplam bütçe 4.300.000 Avro’dur.
 • Maksimum hibe miktarı 4.300.000 Avro’dur. EASME bir teklifi finanse etmeyi öngörmektedir.
 • Hibe, geçerli maliyetlerin maksimum %95’ini kapsamaktadır.
 • EASME, mevcut tüm fonları dağıtmama hakkını saklı tutar.

Kriterler

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:

 • Ekonomik ilişkiler, işletme, iş destekleri ve ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel kurumları,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Sanatkâr Odaları ve benzeri yapıları,
 • İş destek kurumları,
 • İş birlikleri ve destek ağları,
 • İş destek hizmetleri sunan kamu-özel kesimden kurum/kuruluşları,
 • Kar amacı güden kuruluşları
 • IP destek hizmetleri sağlayan kamu/özel kuruluşları

Başvuru yapacaklar, tüzel kişiler ya da 2 veya daha fazla tüzel kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum olmalıdır. Her tüzel kişi, COSME Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca AB Üye Ülkelerinde veya COSME Programına katılan ülkelerde kurulmuş olmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.